تور تفریحی، آموزشی و علمی دبی
این تور با استفاده از مربیان متخصص و امکانات تفریحی آموزشی در پارک های علمی دبی، ضمن ارائه خدمات یک سفر “توریست کلاس” ، کودکـان و نوجوانان را ضمن آشنایی با فرهنگ و آداب یک کشور با اولویت های سفرهای خارجی و تفریحات مناسب در حد سن خود، از لحاظ علمی، آشنا می کند. دبی به لحاظ نزدیکی و موقعیت جغرافیایی و نیز از بعد آموزشی وتفریحی، زمینه های لازم را برای اجرای تورهای مفیدی جهت ارتقای رشد اجتماعی – فرهنگی کودکان و نوجوانان دارد.

تور آموزشی، تفریحی و علمی مالزی
در این تورکودکان و نوجوانان ضمن استفاده از طبیعت زیبا و خاص و تفریحات سالم کشور مالزی ، فرصتی خواهند داشت تا بازدیدی از پارک های پیشرفته و تفریح گاه های علمی داشته باشند. این سفر برای تعیین رویکرد حرکت های آتی و هدف گیری سنین نوجوانی آنان بسیار مفید خواهد بود و در نهایت امر، سفری یک هفته ای به دور از خانواده، در یک کشور خارجی داشته و به خصوص فرصتی برای آشنایی کاربردی با زبان انگلیسی خواهند داشت.

تور علمی، تفریحی و آموزشی آلمان
هدف از اجرای این تور در اصل آشنایی کودکان و نوجوانـان با کشوری با فرهنگ اروپـایی پیشرفته و صنعتی می باشد، این عزیزان با تعامل با دیگر همسالان خود در کشور آلمان، از توانمندی ها و نقاط قوت و ضعف خود آگـاهی پیدا می کنند که این امر در رشد و تکـامل اجتماعی آن ها جهت تعیین اهـداف در آینده مفید خواهد بود.