ويژگي هاي يک راهنماي تور ايده آل

راهنماي تور کيست؟ راهنما، همراه گروه سفر مي کند و رابط ميان مسافران و شرکت برگزار کننده تور مي باشد. راهنما مسافران را به هنگام دشوار ي هاي شخصي کمک مي کند و بر انجام درست برنامه ها و کارها نظارت دارد و حساب و کتاب هزينه ها را از آغاز تا پايان نگاه مي دارد. در اين مطلب که برگرفته از سايت ميراث، صنايع دستي و گردشگري مي باشد، اميرحسين جعفري، يکسري از تجربيات آموزشي و عملي را در زمينه سرپرستي تور و مديريت آن مطرح مي کند. به علت همساني و تداخل وظايف، جداسازي و مرزبندي دقيق ميان اصطلاحات، همراه، راهنماي تور و حتي سرپرست، دشوار است. راهنمايان حرفه اي تور، گذران زندگي خود يا بيشترين بخش از آن را از راه همراهي مسافرين انجام مي دهند. بيشتر آنها در کشورهاي جهانگرد پذير زندگي مي کنند و در پي سال هاي سال کار، با منطقه اي که در آن کار مي کنند به خوبي آشنا شده اند. با اينکه کار، موقعيتي بسيار خوب براي سفر و آشنايي با مردمان تازه فراهم مي آورد اما، مشکلاتي همچون امکان همسفر بودن با مسافران ناسازگار در تورها، پيش آمدن دشواري هاي پيش بيني نشده و باز دارنده در کارها و برنامه تور و پيامدهاي ناشي از اين شيوه زندگي که برروي روابط و زندگي شخصي هم تاثير مي گذارد، از جذابيت اين کار مي کاهد.

وظايف سرپرست تور

يک تور ليدر هر اندازه توان انجام کارهاي بيشتري را داشته باشد، ارجمندتر خواهد بود. تور ليدر بايد همواره آمادگي رويارويي با موارد اضطراري را داشته باشد. وظايف او مانند سرکرده پيشاهنگان، فرمانده سربازان يا مدير اداره است. بسته به توانمندي و کار آزمودگي، يک سرپرست گروه مي تواند بخشي و يا همه وظايف راهنماي محلي را خود عهده دار شود. اگر او با محل آشنا باشد مي تواند براي توضيح دادن ديدني ها با راهنماي محلي همکاري کند. داد و ستد، نقطه نظرها، داستان ها، لطيفه ها و ترانه ها آميزه اي خوشايند را پديد مي آورد. پيش از عهده دار شدن سرپرستي تور، راهنما بايد براي تبليغ تور و مسافرگيري تلاش کند.

راهنمایان-گردشگری-گشت تور-تور گردشگری

ويژگي هاي راهنماي تور

بر اساسي قانون طبيعت، همه مردم برابر و يکسان آفريده نشده اند. برخي تيز هوش تر از ديگرانند، گروهي از تندرستي بيشتري بهره مندند و کساني نيز از موهبت داشتن پيشينه و پس زمينه هاي کاري گوناگون برخوردارند. آنچه شما از يک راهنما انتظار داريد آميزه اي هرچه بيشتر از توانمندي ها و برجستگي ها و کمترين ضعف ها وناتواني ها است.

۱ ) توانايي جذب مسافران: راهنماي حرفه اي يا همراه تور شايد چندان کاري با گرفتن مسافر براي تور ندارد. راهنمايان گاهگاهي هم مي توانند مسافران را به دنبال خود بکشانند. يک شرکت برگزار کننده تور يا يک دفتر مسافرتي بر روي نام و اعتبارات چنين کسي حساب باز مي کند. اخلاق خوب، خوش  و بش با مسافران، ايجاد روحيه در آنان و کارهاي ديگر مي تواند در جذب مسافر موثر باشد.

۲ ) شناخت منطقه: بديهي است هر کس براي نخستين بار جايي را ببيند، با آن آشنايي ندارد اما براي کسي که از پيش به آنجا رهسپار شده باشد، اين يک برتري بي چون و چراست. يک راهنما با داشتن شناخت از منطقه مي تواند با تسلط بيشتر و بهتري، درباره جاذبه ها، امکانات محل، شمار روزهاي سفر سخن بگويد و اظهارنظر کند و مشکلات احتمالي را از پيش در يابد.

۳ ) دانستن زبان محلي: داشتن يک چنين توانايي (به ويژه براي تورهاي خروجي) از نيازهاي حرفه اي است. اما بيشتر راهنمايان گهگاهي نيازي به دادن توضيحات ندارند و به اين دليل در جاهاي ديدني سرانجام به اينجا مي رسند که کار را کاملا به دست راهنماي محلي بسپارند.

۴ ) تحصيلات و هوشمندي: اين دو ويژگي توامان با يکديگرند اما هميشه چنين نيست. برخي از دانش آموختگان مي توانند الگو و نمونه هوشمندي باشند و بسياري از مردمان هوشمند شايد آموزش هاي رسمي بالاتر از دبيرستان را نديده باشند، پس شما کسي را به عنوان راهنما مي خواهيد که تيزهوش باشد و در زماني کوتاه بتواند دانستني ها را فرا گرفته و به ياد بسپارد و سخنور خوبي باشد. بهترين همراهان تور کساني هستند که تنها کمي باهوش تر از کساني باشند که در خدمتشان هستند.

۵ ) کارآزمودگي و سن: باز هم اين دو عامل در هم تنيده و توامان با يکديگرند، اما گاهي چنين نيست، برخي از بزرگسالان گوئي از تجربه ها درس نگرفته اند و برخي از جوان ترها گوئي پخته و بالغ آفريده شده اند. همه چيز به سن و سال بستگي ندارد، اما چندين تار موي خاکستري مي تواند به جلب توجه و احترام کمک کند. با اين همه بهتر است جوان کار آمد داشته باشيد تا کهنه کاري که کارايي ندارد. با اينکه داشتن تجربه مستقيم از سفر بسيار سودمند است اما تجربه هاي مديريتي در ديگر زمينه ها نيز مي تواند در اين زمينه کارساز باشد.

۶ ) مهارت در کمک هاي نخستين: راهنماي تور در پذيرفتن مسوليت هاي پزشکي بايد بسيار هوشيار باشد. مهارت هايي همچون تنفس مصنوعي، نجات غريق، کمک هاي نخستين پيشرفته کمک بسيار با ارزشي در رهبري تور است.

۷ ) پرداختن به جزئيات: مهارت هاي سازماني اغلب دست کم گرفته مي شوند، به ويژه در زمينه رهبري تور که بيشتر بر فرهيختگي تاکيد مي شود. با اين همه، کسي را نياز داريد که به آينده بينديشد، پيش تر را بنگرد و براي آينده تصميم بگيرد. کسي که تمهيدات لازم براي اجراي تور را از پيش فراهم سازد و هر روز آن را بازبيني کند، کسي که بتواند ثبتي روشن، کامل و دقيق براي همه رويدادهاي سفر فراهم آورد.

راهنماي تور

خصوصيات شخصي راهنماي تور

بيشتر مديران براي انتخاب، گزينش و ارزيابي راهنمايان يا برگزارکنندگان تور به خصوصيات زير توجه ويژه اي دارند:

۱ ) نيرومندي و مصمم بودن: يک راهنماي تور بايد توانايي رهبري را داشته باشد. يعني بتواند مديريت کند و تصميم بگيرد. اين کار به درد کساني که داراي شخصيتي دودل، بي ثبات، ترسو و کمرو هستند نمي خورد.

۲ ) ديد مثبت: راهنما بايد آدمي خوشبين باشد يا دست کم اينگونه خود را نشان دهد. اين خوشبيني بايد مسري باشد. راهنماي منفي باف مايه دردسر و گرفتاري است، با اين همه راهنماي تور نبايد دچار خوش بيني بيش از اندازه باشد.

۳ ) زيرکي و خوش سرزباني: يک همراه تور هم بايد سياستمدار باشد هم با مسافران گروه و هم با کارکنان، هتل ها، رستوران ها، شرکت هاي حمل ونقل و رانندگان، روشي سياستمدارانه داشته باشد. وي نبايد به شايعات توجه کند، به اعتماد طرف هاي خود بايد ارج بگذارد و به حساسيت هاي آنها توجه کند.

۴ ) صداقت و وفاداري: فضيلتي که هر راهنماي تور بايد داشته باشد صداقت و پاي بندي به اصول، هم در برابر مسافران و هم سازماني که براي آن کار مي کند است. در اين کار همه چيز بايد آشکار باشد و هيچگونه پنهان کاري و حساب سازي نبايد وجود داشته باشد. راهنما نبايد دست به کارهايي بزند که به سازمان و کارفرماي او ضربه و لطمه وارد شود. در زمان هاي حساس و بحراني بايد برخورد وي با مسافران و کارفرما يکسان باشد و از هيچ يک از آنان در برابر ديگري جانبداري نکند.

۵ ) اعتمادبه نفس و قاطعيت: يک راهنما بهتر است داراي اعتمادبه نفس و غرور بوده و کمي هم منيت داشته باشد. هنگامي که کارمند هتل تاکيد مي کند که اتاق يک تخته نداريم، راهنما بايد سازش ناپذير بوده و نبايد کوتاه بيايد، در پاسخ وي بايد بگويد: «بگو رئيست بيايد.» اين به معناي دادزدن، ناسزاگفتن يا رفتارخشن نيست. اين کار نمايش نيروهاي دروني، سرسختي و سازش ناپذيري است و به معناي اين است که راهنما برروي حقوق مسافرانش پافشاري مي کند.

۶ ) آرامش در رفتار: حتي در هنگام نگراني نيز بايد لبخند اطمينان بخش بر لب داشت. بهترين راهنمايان هيچگاه حتي در درون خود نبايد ترسان باشند. آنها بايد در بحران ها خونسرد بوده و در برابر موارد اظطراري به زودي واکنش بايسته نشان دهند. هنگامي که در تهديد مخاطرات بزرگ هستند بايد توان آن را داشته باشند که به درستي و روشني بينديشند و در اينگونه رويدادها بايد بدون ترس با سينه سپر به ميان معرکه بروند و با مشکلات روبرو شوند اين کار به گروه آرامش خوهد داد.

۷ ) شخصيت گرم و پرشور: ويژگي هاي پيش گفته به هنگام کاربرد کم و بيش ارتشي مابانه به نظر مي رسند. در هر راهنماي تور بايد کمي هم رفتار افسر فرمانده وجود داشته باشد. با اين تفاوت که مسافران، يک گروه آزاد و خوشگذران هستند و نه يک دسته سرباز. راهنماي تور هنگامي که رهبري خود را اعمال مي کند بايد گشاده رو باشد و نشان دهد که آماده لبخند زدن است و رفتاري پرشور و دوستانه داشته باشد.

blank

۸ ) آراستگي و پيراستگي: مسافران تور مي توانند با سر و وضعي نامرتب يا آشفته ديده شوند اما سرپرست گروه همواره بايد داراي ظاهري آراسته باشد. اين آراستگي و شادابي بر اعتبار و اقتدار او مي افزايد و سرمشقي براي ديگران خواهد بود. يک همراه گروه شلخته براي خودش، کارفرما، ارزش و موفقيت تور، اثر بد و ناخوشايندي خواهد داشت.

۹ ) تندرستي: اين بدين معنا نيست که سرپرست تور از آغاز روز ورزش هاي سنگين بکند. اما بايد تندرست باشد، از ناتواني بدني در رنج نباشد و از بنيه خوب برخوردار باشد. حتي هنگامي که احساس بيماري مي کند بايد به گونه اي رفتار کند که گوياي سرزندگي و توانمندي باشد و به هنگام بيماري ها نبايد بگذارد که بيماري براو چيره شود.

۱۰ ) حساسيت: گذشته از برنامه ريزي براي مسيرها و رديابي يا موارد اضطراري، راهنما همواره بايد حالات مسافران را زير نظر داشته و واکنش هاي شخصيتي آنها را پيش بيني کند و تفکر آنها را بخواند و به شکايات آنها توجه کند. خستگي آنها را ارزيابي کند و اسباب آسايش و آرامش مسافران تنها و نگران را فراهم کند. راهنما بايد کمي هم روانشناس باشد و نسبت به مسافران و حالت هاي آنان بسيار هوشيار باشد.

۱۱ ) انعطاف پذيري و نرمش: برخي از مردم هنگامي که روال عادي کارها در خطر به هم خوردن قرار مي گيرد دستپاچه و سراسيمه مي شوند اين کار بيشتر براي برنامه ريزان خشک ونرمش ناپذير روي مي دهد که خواهان آنند که همه چيز مرتب و بي کم و کاست باشد. اصل قديمي مورفي دقيقا براي تور هم مصداق دارد (اگر قرار است چيزي خراب بشود خراب خواهد شد). برنامه ريزي احتمال پديد آمدن دردسرهاي بزرگ را کاهش مي دهد اما پاره اي تغييرات گريزناپذير هستند. در سفر چيزهايي همچون خرابي وسايل حمل و نقل، آشفتگي وسايل ارتباطات و پيام رساني، مسافران ناسازگار و درد سر آفرين يا بيماري ها، بلاياي طبيعي، تاخير وسايل ترابري و… وجود دارد. پس راهنماي تور بايد به سرعت و با حضور ذهن چاره سازي کند. بايد توان آن را داشته باشد تا هرگاه شرايط وادار مي کند، برنامه را تغيير دهد.

۱۲ ) فداکاري: چونان ديگر اصول رهبري يک همراه تور بايد همواره آماده باشد تا به خاطر رفاه گروه از آسايش خود چشم پوشي کند. يک ليدر بايد پس از همه بخورد، بنوشد و بياسايد.

۱۳ ) آينده نگري: همچنان که نرمش پذيري فضيلتي بايسته است يک همراه تور کاردان بايد همه چيزهاي نادرست و دشواري ساز را از پيش دريابد و بکوشد از روي دادن آنها پيشگيري نمايد. اين به معناي گفتگوهاي گسترده با راننده اتوبوس و کارکنان کشتي، گفتگوهاي تلفني پيش از آغاز تور، بررسي امکانات پيش از به دست گرفتن رهبري گروه مي باشد.

۱۴ ) توانمندي براي پديدآوردن دوستي هاي پايدار: يک راهنماي تور کارآزموده اين توانايي را دارد که مسافران را به هم نزديک کند. در پايان يک تور خوب، بيشتر مسافران گروه دوست ندارند از هم جدا شوند و پس از آن نيز با هم بسيار در تماس خواهند بود. بيشتر آنها در تورهاي بعدي باهم سفر خواهند کرد.

مرتبط:منافع مسافران در تورهای گردشگری

ادیرنه _شهر تاریخی و مرزی در ترکیه

شهر تاریخی ادیرنه (Edirne) در بخش تراس منطقه مرمره کشور ترکیه قرار گرفته و با ۵ گذرگاه مرزی از طریق بلغارستان و یونان با اروپا ارتباط دارد.این شهر زمانی پایتخت دولت عثمانی بود و با مساجد، بازارهای سر پوشیده، پل‌ها و خانه‌های تاریخی‌اش به عنوان نماد میراث فرهنگی ترکیه شناخته می‌شود.

شهر تاریخی ادیرنه با آثار پرشکوه خود آناطولی و اروپا را به یکدیگر مرتبط می‌سازد و هم در دوران امپراطوری عثمانی و هم در دوره جمهوریت به عنوان مرکز آموزش و فرهنگ نقش مهمی بر عهده داشته و دارد.

نوآوری در زمینه های معماری در بناهای این شهر دیده شده و اولین نمونه‌های هنر خطاطی و تزئین نیز باز در همین شهر جوانه زده است.

از دوره سلطان مراد دوم تا سلطان محمد چهارم از پادشاهان عثمانی، مراسم پیروزی، ختنه سوران شاهزداگان و حتی مراسم ازدواج برخی از پادشاهان در این شهر صورت می‌گرفت. ادیرنه در قرن ۵ قبل از میلاد توسط “اودریس”ها که از نژاد تراس‌ها بودند، تاسیس شده است.این شهر در دوران‌های پیشین با نام‌های مختلفی یاد شده و سرانجام در دوره سلطان مراد اول بدان “ادیرنه” گفته شده است.

ادیرنه که در سال ۱۳۶۱ از سوی سلطان مراد اول فتح گردید تا فتح استانبول وظیفه پایتختی عثمانی را بر عهده گرفت.

شهر تاریخی ادیرنه

مسجد سلیمیه از هر نفطه ادیرنه قابل مشاهده است و اثر هشتاد سالگی معمار سینان می‌باشد یکی از شاهکارهای هنر معماری ترک، عثمانی و جهان محسوب می‌گردد.

این مسجد که مابین سالهای ۱۵۶۹ و ۱۵۷۵ با فرمان سلطان سلیم دوم ساخته شده با چهار مناره و انتخاب محل احداث، استادی معمار سینان در زمینه رشته شهرسازی را در معرض دید عموم می‌گذارد.این مسجد از سنگهای تراش داده شده و روی زمینی به مساحت ۲۴۷۵ متر مربع احداث شده است.

گنبد این مسجد که از سطح زمین ۴۳ متر و ۲۸ سانتیمتر ارتفاع دارد به قطر ۳۱ متر و ۳۰ سانتیمتر بوده و بر روی هشت ستون که با طاق‌هایی به طول ۶ متر به یکدیگر متصل شده اند استوار می باشد.

مسجد سلیمیه دارای چهار مناره به قطر ۳ متر و ۸۰ سانتیمتر و ارتفاع ۷۰ مترو ۸۹ سانتیمتر بوده و در ساخت آن از سنگ مرمر، چینی لعاب کاری شده و ایزنیک و نمونه‌های زیبای چوب و نیز هنر صدفکاری استفاده شده است.

اطراف مسجد به عنوان محلی برای قدم زدن و فضای سبز تنظیم شده و اماکن عمومی متعددی به منظور استراحتگاه در لابلای درختان و سرسبزیها احداث شده است. در جبهه مشرف به بازار مسجد سلیمیه، پیکره برنزی معمار سینان جای گرفته است.

یکی دیگر از آثار متعلق به دوره عثمانیان که درمقابل مسجد سلیمیه قرار دارد مسجد زیبایی است که ساخت آن در سال ۱۴۰۳ از سوی امیر سلطان آغاز و در دوره سلطان چلبی محمد به سال ۱۴۱۴ به پایان رسیده است.

یکی از دو مسجد مهمی که در مرکز شهر جای گرفته‌اند مسجدی است که در مناره‌اش سه محل جداگانه برای اذان وجود دارد.این مسجد که مابین سالهای ۱۴۴۳ و ۱۴۴۷ از سوی سلطان مرداد دوم ساخته شده است و با اسلوب هنر کلاسیک دوره قدیم عثمانی جلب توجه می‌کند. مسجد مذکور با مناره ۶۷ متری و هنر قلمکاریی خود بعد از سلیمیه بزرگترین مسجد ادیرنه می باشد.

شهر تاریخی ادیرنه

یکی دیگر از آثار مهم شهر که در سواحل رودخانه تونجا قرار دارد مجتمع بایزید دوم می‌باشد.

مسجد، مدرسه طب، عمارت خانه، دارالشفاء، حمام، مطبخ و انبار آذوقه، بخش‌های مختلف این مجتمع را تشکیل می‌دهند. در صحن ورودی این مجتمع، حجره‌های ویژه مداوای بیماران روانی جای گرفته‌اند.در این حجره بیماران را با صدای آب و نوای موسیقی معالجه می‌کردند. مسجد مرادیه نیز که در محله‌ای به همین نام قراردارد با تزئینات ظریف خود شهرت یافته است.

شبستان و بازار سرپوشیده علی پاشا واقع در مرکز شهر ادیرنه، به ترتیب در سالهای ۱۴۷۱ و ۱۵۶۹ ساخته شده‌اند. ادیرنه که بر سر راه ارتباطی غرب و استانبول، پایتخت عثمانی قرار دارد صاحب کاروانسراهای متعددی است. کاروانسراهای رستم پاشا، احمد پاشا و تاشحان از جمله این بناها می‌باشند.

ازجمله نقاط دیدنی این شهر می‌توان به “سارای ایچی” محل برگزاری مسابقات کشتی سنتی “کیرک پینار” یا کشتی روغنی و کاخ همایونی، یکی از کاخ‌های پادشاهان عثمانی در دوره‌ای که ادیرنه پایتخت امپراطوری بود اشاره کرد.

این کاخ در بین کاخهای عثمانی، بعد از توپکاپی، بزرگترین کاخ بود. کاخ مذکور در نتیجه عدم توجه و فرسایش از بین رفته است.

مسابقات کشتی کیرک پینار ما بین آخرین روزهای ماه ژوئن و اولین روزهای ژوئیه به مدت ۳ هفته برگزار می‌شود.

شهر تاریخی ادیرنه

بعد از مجسمه‌های کشتی‌گیران فراموش نشدنی چون “کورت دورئلی”، “کل آلیچو” و “کوجا یوسوف” کاخ عدالت در کنار درختان سایه گستر چنار قرار دارد.این اثر که در سال ۱۵۶۱ با فرمان سلطان سلیمان قانونی و از سوی معمار سینان ساخته شده است چهار طبقه بوده و در طبقه فوقانی آن یک حوض مرمرین وجود دارد. این قصر به عنوان دیوان همایونی مورد استفاده قرار می‌گرفت.

پل قاتح که در کنار قصر عدالت و روی رودخانه “تونجا “ساخته شده است سه دهانه بوده و ۳۴ متر طول دارد.

اراضی ما بین دوشاخه رودخانه “تونجا” بسیار سرسبز بوده و از اینرو توجه دوستداران پیک نیک را به خود جلب می کند. در طول رودخانه نیز ماهیگیران آماتور به صید ماهی می پردازند.

پل‌های ساخته شده روی رودخانه‌هایی که در جغرافیای ادیرنه قرار دارند با استحکام و ویژگیهای ساخت خود در مقابل زمان و طبیعت ایستاده‌اند.پل‌های اوزن، غازی، ساراچ خانه، بایزید، یالنیز گوز، سارای و نیز اکمکچی زاده، احمد پاشا از جمله پل‌های مذکور است.

منطقه کارا آغاچ در غرب ادیرنه قرار دارد. کارا آغاچ با مرکز شهر ۱۰ کیلومتر فاصله داشته و در دوره عثمانی به عنوان استراحتگاه تابستانی مورد استفاده قرار می گرفت.

رودخانه “مریچ” در این نقطه، مرز میان ترکیه و یونان را شکل می‌دهد. امور احداث پل سنگی مریچ به سال ۱۸۴۲ در دوره سلطان عبدالمجید آغاز شده و در سال ۱۸۴۷ به پایان رسیده است. این پل ۲۶۳ متر طول، ۷ متر عرض و ۱۲ طاق دارد.

انتهای پل، باشگاه گمرکات ادیرنه که در سال ۲۰۰۱ از سوی وقف “چکول” مرمت شده قرار دارد. امروزه از این بنای زیبا به عنوان کافه تریا استفاده می‌شود.

ساختمان ایستگاه قطار کارا آغاچ که بعد از گشایش خط راه آهن “روملی” در سال ۱۸۷۳ ساخته شد، با تغییر مسیر خط راه آهن در سال ۱۹۷۱ به انزوا گرایید. این بنا امروزه از سوی باشگاه تراس استفاده می‌گردد.

ده مقصد گردشگری برتر بهار و تابستان امسال کدامند؟

روزهای پایانی فصل بهار در حال سپری‌شدن است. این روزها چشم‌اندازهای خاکستری رنگ و دل مرده زمستانی جای خود را به مزارع رنگارنگ و خوش عطر و بوی بهاری داده‌اند که گاهی حتی تصور می‌کنید از عالم خیال و رؤیا پا به این جهان گذاشته‌اند. در ادامه این مطلب شما را با مکان‌هایی آشنا می‌کنیم که به عقیده بسیاری بهترین مقاصد گردشگری برای عاشقان فصل بهار بوده و زیبایی‌های‌شان روح و روان انسان‌ها را غرق در شادی و سرزندگی می‌نمایند. با ما در این گشت و گذار همراه باشید.

بُن، آلمان

ده مقصد گردشگری برتر بهار و تابستان امسال کدامند؟

اروپائیان با رویی باز و مملو از تحسین جشنواره شکوفه‌های گیلاس آسیایی‌ها را پذیرا شدند. درختان گیلاس به شکوفه نشسته، مردمان بسیاری را در شهرهای مختلف این قاره سبز غرق شادی و تحسین کرده است. اما تونل درختی، در یکی از شهرهای این قاره نیز این روزها خود را به رخ بازدید‌کنندگان می‌کشد. این تونل که در شهر بُن واقع شده هم ساکنان محلی و هم بازدید‌کنندگان را وا می‌دارد تا اوقاتی را در این شهر قدیمی سپری نموده و این درختان جذاب را تحسین کنند. اینجا در ماه آوریل شکوفه‌ها باز می‌شوند. این منطقه از لحاظ تاریخی غنی بوده و ارزش یک بار بازدید را دارد.

گلوگاه رودخانه کلمبیا، شمال شرقی اقیانوس اطلس، ایالات متحده

blank

دره‌ای که به طول ۱۳۰ کیلومتر در امتداد رودخانه کلمبیا گسترده شده است به جذابیت و تأثیر‌گذاری خود به خوبی واقف است؛ چرا که تغییر فصول در این ناحیه نه تنها چیزی از جادو و افسون آن نمی‌کاهد، بلکه به مراتب بر آن می‌افزاید. در فصل بهار هزاران گل آفتابگردان در گوشه و کنار این منطقه باز شده و منظره و چشم‌اندازی نفس‌گیر و مبهوت‌کننده را خلق می‌نمایند. طبیعت بکر و خالص و با طراوت، چشم‌اندازهای مؤثر و برجسته در کنار فعالیت‌های گوناگون تفریحی همچون ماهیگیری، کایت‌سواری، موتور‌سواری و دیگر ورزش‌ها عامل اصلی محبوبیت این ناحیه بوده و آن را به نقطه‌ای مناسب برای گذراندن اوقات فراغت در فصل بهار بدل نموده است. اینجا تمام طول سال پذیرای گردشگران است؛ اما برای مشاهده گل‌های طلایی رنگ آقتابگردان سفر به این ناحیه را در فصول بهار و تابستان را از دست ندهید.

جشنواره گل‌های لاله، هلند

هلند-آمستردام

هلند، کشوری که همه ما آن را با گل‌های لاله و آسیاب‌های بادی می‌شناسیم؛ کشوری که تولید بیشترین تعداد گل لاله در جهان را به نام خود ثبت کرده است. کشوری که این روزها با مزارع رنگارنگ و با طراوت این گل پوشیده شده است. اما برای تحسین این گل‌ها لازم نیست که تنها به پارک‌ها بروید؛ تنها کافی است سفری به سراسر این کشور داشته و مزارع رنگارنگ لاله را که تقریباً در همه جا و در طول مسیرتان پراکنده هستند، به نظاره نشسته و تقدیر کنید. در میانه‌ی آوریل بهترین زمان برای این سفر است. از آنجایی که زمستان این منطقه کوتاه و گرم است، از اواخر ماه مارس می‌توان اسباب سفر را بست. مزارع مبهوت‌کننده لاله در مناطقی همچون Noordoostpolder ، باغ‌های کئوکنهوف (Keukenhof) و بسیاری از نقاط دیگر این کشور مشاهده می‌شوند.

پارک ساحلی هیتاچی(Hitachi) ، ژاپن

blank

در تمام طول سال این پارک مورد توجه و علاقه‌ی بازدید‌کنندگان قرار دارد. هرچند در بهار هزاران لاله و نرگس افرادی را که پیاده در آن طی طریق می‌کنند، مبهوت و گیج زیبایی خود می‌کند. اینجا یکی از زیباترین و بهترین مکان‌ها برای پیاده‌روی، دوچرخه‌سواری و حتی برگزاری مهمانی است. همه‌ی طول سال درهای آن به روی مشتاقان باز بوده و امکانات رفاهی و مناسب برای همگان را مهیا نموده است. این گردشی است که قطعاً از خاطرتان نخواهد رفت.

مرغزارهای پالوس(Palouse) ، ایالت واشنگتن، آمریکا

blank

موردی غیر منتظره در این فهرست؛ چرا که مناظر آن تنها شامل مزارع پهناور گندم و کانولا است. چشم انداز کلی این منطقه قطعاً شما را به یاد مناظر شهر توسکانی ایتالیا خواهد انداخت. این مکان هر روز بیش از پیش در میان عکاسان به شهرت می‌رسد؛ به ویژه آن‌دسته‌ای که به دنبال هر تغییر جزئی در نور و رنگ و سایه در دره‌های وسیع گشته تا مناظری بدیع را شکار کنند. پس دلیل عمده‌ی سفر به این نقطه از جنبه عکاسی است. در این منطقه هیچ امکان خاص یا پارک یا جاده‌ی مخصوص گردشگران تعبیه نشده است؛ پس بهترین راه سفر در میان این ناحیه، ماشین است؛ اما شکی نداشته باشید که ارزشش را دارد.

بخش هواسون(Hwasun) ، کره جنوبی

blank

منظره دریاچه سیریانگ جی(Seryang Je) در بهار حقیقتاً جادویی و خارق‌العاده است. درختان پر شکوفه در رنگ‌های گوناگون که انعکاس‌شان در آب‌های زلال دریاچه، بدان‌ها جنبه‌ای افسونگرانه بخشیده است. همچنین در کنار این‌ها اضافه کنید مزارع پر طراوت چای سبز را که اینجا و آنجا گسترده شده و بر زیبایی چشم‌اندازهای بهاری منطقه افزوده‌اند. مزارع تراسی چای و دریاچه، قطعاً ارزش این سفر را دارند؛ مخصوصاً از آنجایی که حمل‌و‌نقل عمومی در این کشور بهای چندانی نداشته و کاملاً مناسب است.

پرووانس، فرانسه

پرووانس فرانسه

بی هیچ تردیدی این منطقه یکی از معروف‌ترین نقاط کشور دیدنی فرانسه به شمار می‌رود. از آنجایی که این شهر روزهایی شلوغ و گرم را در فصل تابستان تجربه می‌کند، پس بهترین زمان برای بازدید و گشت‌و‌گذار در آن، قطعاً فصل بهار است. درختان شگفت‌انگیز و شکوفه‌های رنگارنگ‌شان به وفور در ناحیه Menerbes یافت می‌شوند؛ در حالی که مزارع اسطوخودوس تقریباً در تمام ناحیه پرووانس گسترده شده‌اند. اینجا بهترین و زیباترین نقطه گردشگری فرانسه بویژه در فصل بهار است که بازدید از آن قطعاً توصیه می‌شود.

کاستلوچیو(Castelluccio) ، آمبریا(Umbria) ، ایتالیا

کاستلوچیو ایتالیا

دیگر مقصد جدیداً کشف شده و محبوب ما در این فهرست، ناحیه میانی کشور ایتالیا در بخش Apennines است. منطقه‌ای که دوستداران اسکی را درفصل زمستان به سوی خود می‌کشاند، در فصل بهار با هزاران گل و شکوفه رنگارنگ پوشیده شده و به درخشش می‌افتد. ناحیه‌ای که در کنار بازدید از بخش آمبریا (بخش میانی و تاریخی کشور ایتالیا که هیچ مرز مشترکی با دیگر کشورها نداشته و همچنین فاقد خطوط ساحلی است) سفر به آن نیز خالی از لطف نخواهد بود.

جشنواره شکوفه‌های گیلاس، ژاپن

شکوفه‌های گیلاس در شهر شیروئیشی ژاپن

مهم‌ترین جشنواره برگزار شده در فصل بهار در کشور ژاپن و همینطور در جهان که از اواخر ماه مارس تا میانه ماه می ادامه دارد، جشنواره شکوفه‌های گیلاس یا ساکوراست. درختان گیلاس در همه‌ی گونه‌های خود از بخش جنوبی کشور به شکوفه می‌نشینند و این روند رفته‌رفته به سمت مناطق شمالی ژاپن ادامه می‌یابد. ژاپنی‌ها در این ایام گرد هم جمع شده و در پارک‌ها و در زیر این درختان زیبا پیک‌نیک و مهمانی برگزار می‌کنند.

دره اسکاجیت(Skagit) ، واشینگتن، آمریکا

هزاران بازدید‌کننده هر ساله به این دره سفر می‌کنند تا جشنواره گل‌های لاله را برگزار نمایند. این دره که در سراشیبی قله‌ی بیکر (Baker) واقع شده، یکی از زیباترین و خوش عکس‌ترین نواحی این منطقه است. به محض آنکه بهار اولین علائم حضورش را نشان دهد، گل‌ها شروع به شکفتن کرده و برای دو هفته می‌خرامند. در کنار اینها این فستیوال همراه با جشن و فعالیت‌های متنوع تفریحی است که بر جذابیت‌های آن به مراتب افزوده؛ زمان برگزاری این مراسم ماه آوریل است.

در ایران نیز معمولاً در روزهای بهاری شاهد برگزاری جشن گلاب‌گیری در کاشان هستیم؛ این مراسم از اوایل اردیبهشت ماه آغاز شده و تا اواخر خرداد ادامه می‌یابد. بسیاری از ایرانیان این روزها سری به کاشان زده تا هم از نزدیک در مزارع گل محمدی حضور یافته و شاهد این مراسم باشند و هم به عنوان سوغات چند شیشه گلاب خوش عطر و بو تهیه کنند. البته به جز کاشان شهر میمند هم شاهد این مراسم بوده و گلاب‌گیری به هر دو صورت سنتی و صنعتی در این شهر نیز صورت می‌پذیرد.

امیدوارم از این سفر رنگارنگ نیز لذت برده باشید.

گردشگاه باباامان

گردشگاه باباامان یکی از قدیمی ترین و زیباترین تفریحگاه‌های کشور است که هرساله میزبان میلیون‌ها مسافر و گردشگر داخلی و خارجی است.

گردشگاه باباامان بجنورد یکی از زیباترین و قدیمی‌ترین پارک‌های طبیعت‌گردی کشور است که با طبیعتی زیبا همه ساله میزبان میلیون‌ها مسافر و زائر حرم قدس رضوی است. مسافران و زائران بسیاری که قصد سفر به شهرهای شمالی کشور، به‌ویژه مشهد مقدس را دارند، برای استراحت از این گردشگاه دیدنی استفاده می‌کنند. در باباامان چشمه‌ای است که از دل صخره می‌جوشد و آب آن به استخرهایی می‌ریزد که با اختلاف سطح ساخته شده، تا آبشارهای مصنوعی را که چهره‌ای زیبا و دلنشین به پارک داده‌اند، تولید کند. نوای لطیف و شب‌های دل‌انگیز و زیبای باباامان هر گردشگری را به سمت و سوی خود جذب می‌کند.

دلیل نام گذاری:

برای علت اسم اینجا داستان جالبی نقل می‌کنند. می‌گویند امامزاده اسماعیل به ده آمده و بعد اهالی ده تصمیم می‌گیرند او را بکشند.

امامزاده از ترس جانش به پیر روستا پناه می‌برد و وقتی به خانه‌اش می‌رسد، می‌گوید بابا، امان. اما پیرمرد هم به او رحم نمی‌کند و امامزاده کشته می‌شود. برای همین اسم بابا امان را روی ده گذاشته‌اند.

blank

دلایل جذابیت گردشگاه باباامان:

گردشگاه باباامان که در کیلومتر ۱۰ جاده بجنورد-مشهد، قرار گرفته، یکی از قدیمی‌ترین و زیباترین پارک‌های گردشگری در ایران است. این پارک قدیمی و زیبا استخرهای متعدد داشته و پارک جنگلی آن دارای ۴۰۰ هزار اصله درخت است. از جمله درختان این گردشگاه، چنار، چنارک، زالزالک، اقاقیا، بید و زردآلو را می‌توان مثال زد. پارک مزبور پوشش گیاهی به وسعت ۲۵۰ هکتار دارد. پارک باباامان پوشش قطور و درختان چنار قطور ۴۰۰ ساله دارد. این درختان علاوه بر افزودن بر زیبایی پارک و طبیعت آن، سایه‌بان‌هایی مطمئن برای استفاده گردشگران و مسافران محسوب می‌شوند.

چشمه‌ها از جاذبه‌های دیگر گردشگاه هستند. چشمه‌هایی که در مرکز و اطراف گردشگاه باباامان می‌جوشد، زیبایی طبیعت این پارک را دوچندان می‌کند. جایی که سرسبزی طبیعت و آب روان و جوشان و پاک در طبیعت کنار هم قرار می‌گیرند، دیگر تمامی زبان‌ها برای توصیف این مناظر قاصر خواهند بود. شاخه‌ای از رودخانه اترک نیز از کنار پارک می‌گذرد و علاوه بر ایجاد چشم‌اندازی زیبا برای گردشگاه باباامان، وجود آن، امکان ماهی‌گیری را برای گردشگران و علاقه‌مندان به این تفریح و سرگرمی فراهم می‌کند. چشمه‌ای که در این مجموعه تفریحی قرار دارد و با عنوان چشمه باباامان از آن نام برده می‌شود از نوع آب‌های معدنی است که ۳۰۰ الی ۴۰۰ لیتر در ثانیه آبدهی دارد. این چشمه از چهار نقطه درون تپه‌ای جوشیده و به درون استخرهایی می‌ریزد که با اختلاف سطح ساخته شده است. آب این چشمه‌ها جزو دسته آب‌های سولفاته کلسیک و سدیک است و مصرف آن صفراآور، ملین و تسهیل‌کننده اعمال گوارشی و دافع سموم است. وجود چنین مزایایی در آب چشمه، در روی آوردن هرچه بیشتر گردشگران به این مکان بی‌تاثیر نیست.

چشمه باباامان از چهار نقطه درون‌تپه جوشیده و در ثانیه ۳۵ تا ۴۰ متر مکعب آبدهی دارد و آب آن به درون استخرهایی می‌ریزد که با اختلاف سطح نسبت به هم ساخته شده‌اند تا آبشارهایی مصنوعی را در محل گردشگاه باباامان، برای گردشگران ایجاد کنند. در دامن تپه‌ها و درختان بی‌شمار، امکاناتی برای رفاه مسافران و گردشگران در نظر گرفته شده است. از جمله امکانات موجود در گردشگاه باباامان می‌توان به امکاناتی مثل رستوران، هتل، پارک، نانوایی و نمایشگاه‌های فصلی و نانوایی اشاره کرد. در گردشگاه باباامان، روی تپه‌ای از این پارک، محلی به نام قوری و سماور نیز در نظر گرفته شده که برای استراحت کوتاه مدت و نوشیدن چای توسط مسافران و گردشگرانی که به این مکان سفر می‌کنند، ساخته شده است. علت نام‌گذاری این مکان، وجود ماکت و نمادی بزرگ از قوری و سماوری به ارتفاع بیش از ۴ متر در آن محل است. وجود شاخه‌ای از رودخانه اترک در گردشگاه باباامان و عبور آب از آن منطقه، سبب شده است تا علاقه‌مندان به ماهی‌گیری ساعاتی از وقت خود را به این امر اختصاص دهند. چند استخر پرورش ماهی قزل‌آلا در قسمتی از پارک است که توسط بخش خصوصی اداره می‌شود.

در گردشگاه باباامان، حیات وحشی نیز وجود دارد که در غرب پارک ساخته شده است. این حیات وحش زیبا دارای حیوانات متنوعی است که در آن، نوعی از گوزن زرد، قوچ، میش، قوچ اوریال و آهو از گونه‌های نادر و شاخص، دیده می‌شود که برای تکثیر و آشنایی علاقه‌مندان در این پارک، رها شده‌اند و چشم‌انداز بی‌نظیری برای علاقه‌مندان به حیوانات در این پارک ایجاد کرده‌اند. در کنار تفرجگاه باباامان، بقعه‌ای ساخته شده که منسوب به شاهزاده اسماعیل فرزند امام موسی کاظم(ع) بوده و به امامزاده باباامان شهرت پیدا کرده است. وجود این امامزاده در این مکان زیبا سبب شده است که علاوه بر گردشگران و علاقه‌مندان به طبیعت، پارک و حیات وحش، زائران و علاقه‌مندان به امامزاده نیز از این مکان برای زیارت دیدن کنند. تفرجگاه دل‌فریب و دیدنی باباامان به دلیل قرار داشتن در کنار جاده اصلی در فصول مسافرتی یکی از محل‌های اصلی اتراق مسافران و زائران است.

گردشگاه باباامان

بش قارداش – گردشگاهی نزدیک به باباامان

 

در جنوب بجنورد بلوار چمران را پیدا کنید و بعد وارد جاده شاهرود – گرمه – بجنورد بشوید. به سه راه که رسیدید، مسیرتان را از سمت چپ ادامه بدهید تا به بش قارداش برسید.بش قارداش هم مثل گردشگاه بابا امان یک جای تفریحی است که طبیعت زیبا و کم‌نظیری دارد. راستی می‌دانید معنی بش قارداش چیست؟

بش قارداش در زبان ترکی خراسانی یعنی پنج برادر. اینجا تاریخچه‌ای طولانی دارد و ماجراهایش به زمان ساسانی‌ها بر می‌گردد.بش قارداش قبل از اسلام جایی بوده برای عبادت راهب‌های زرتشتی. برای همین است که اینجا ثبت ملی شده و از قدیمی‌ترین پارک‌های ایران به شمار می‌آید.

در بش قارداش یک بنای تاریخی هست که ناصرالدین شاه دستور ساختش را داده. چند سال بیش تعدادی از افراد خاندان شادلو بجنورد را در آن دفن کردند.استخر اصلی بش قارداش را که پیدا کنید، رو به رویش یک دروازه می‌بینید که از دوره قاجار همانجا باقی مانده. در استخر خیلی‌ها شنا می‌کنند و تنی به آب می‌زنند.

در اطراف پارک، فروشگاه‌هایی هست که شیرینی‌های محلی و آب‌نبات و ترشی می‌فروشند. در بش قارداش هر چیزی که بخواهید را پیدا می‌کنید.

 

به گفته اداره میراث فرهنگی، این منطقه گردشگری، سالانه بیش از ۱۵میلیون نفر از مسافران و زائران آستان قدس رضوی که برای زیارت هشتمین امام شیعیان جهان، امام رضا (ع) از این مسیر عبور می‌کنند، از گردشگاه باباامان دیدن کرده یا در آن اتراق می‌کنند.

طبیعی است که شب طبیعت بسیار دیدنی‌تر از روز است. بنابراین شب‌های گردشگاه باباامان نیز شب‌های دلنشین و زیبایی دارد که می‌توانید آن را تجربه کنید. امروزه گردشگاه باباامان به دلیل موقعیت خاص خود مورد توجه بسیاری است. شما نیز اگر به استان خراسان سفری زیارتی داشتید، می‌توانید از این محل برای اتراق و استراحت خود استفاده کرده و از دیدنی‌های کم‌نظیر آن بهره‌مند شوید.

گردشگاه باباامان

 

آدرس گردشگاه باباامان

اول باید به شهر بجنورد بروید و بعدش وارد بلوار امام رضا بشوید. مسیر را ادامه بدهید تا به کنارگذر شمالی بجنورد برسید. کمی ‌بعد تابلوی پارک بابا امان را می‌بینید. دور بزنید و وارد گردشگاه بشوید.

فاصله مشهد تا گردشگاه بابا امان بجنورد، ۲۶۵ کیلومتر است و سه ساعت طول می‌کشد تا مشهدی‌ها خودشان را به اینجا برسانند. البته گردشگاه درست سر راه زائران امام رضا (ع) است.

 

مرتبط:پاریس کوچولوی ایران کجاست؟

دریاچه گهر _سفر به دریاچه ۳۰ میلیون ساله

زیبایی خیره كننده و چشم اندازهای بدیع دریاچه سبب شده هر ساله با وجود سختی راه، انبوهی از مردم نقاط مختلف كشور، با پای پیاده و یا سواره به دریاچه گهر بیایند.

در ۲۵ كیلومتری جنوب غربی شهر درود خرم آباد و در ارتفاع ۲۲۵۰ متری از سطح دریا دریاچه ای وجود دارد که نامش گهر است. گهر در واقع شامل دو دریاچه به نام‌های گهر بزرگ (كله گهر) و گهر كوچك (كره گهر) است كه به‌طور تقریبی ۱۰۰ هكتار وسعت دارند. این دریاچه ۳۰ میلیون ساله حاصل زلزله در بین رشته‌ كوه‌های اشترانكوه است كه به لحاظ پوشش گیاهی و جانوری از اهمیت خاصی برخوردار است.

گهر در گویش محلی به معنای آب جمع شده در گودی است که عمق زیادی دارد و ساکن به نظر می‌رسد. گهر یکی از زیباترین دریاچه‌های ایران است که طول آن حدود ۱٫۵ کیلومتر یعنی چیزی در حدود مسافت پارک‌وی تا پارک ملت است. عمق گهر نیز از چهار تا ۲۸ متر است و در میان منطقه حفاظت شده اشترانکوه واقع شده است. طبیعت این منطقه به خصوص در بهار و تابستان بسیار زیبا است.

فصل سفر به دریاچه از نظر آب و هوایی تابستان است. هر ساله از ۱۵ خرداد منطقه برای بازدید طبیعت گردان باز می‌شود؛ اما قبل از آن امكان ورود به منطقه نیست. البته باید در نظر داشت كه در این فصل به‌دلیل آب و هوای مناسب و هم‌چنین تعطیلات، آرامش و پاكیزگی منطقه كمی مختل می‌شود. در زمستان نیز می‌توان به منطقه سفر كرد كه این مورد تنها برای افراد دارای تجربه و تجهیزات كوهنوردی توصیه می‌شود.

اما زیبایی خیره كننده و چشم اندازهای بدیع دریاچه سبب شده هر ساله با وجود سختی راه، انبوهی از مردم لرستان، استان های اطراف و دیگر نقاط كشور، با پای پیاده یا سواره به دیدن دریاچه و زیبایی‌های آن بروند و چند روزی از اوقات فراغت خود را در آنجا سپری كنند. این دریاچه در نزد کشورهای خارجی بنام دریاچه ایران مشهور است.

اما عمومی‌ترین راه دسترسی به دریاچه گهر از مسیر شهر درود به طرف روستای در‌آستانه (امامزاده پیر والی) و سپس چشمه خیه (خرم) است. از شهر درود تا چشمه خیه حدود ۱۷ كیلومتر جاده آسفالته است. از این‌جا به بعد راه بسته می‌شود و می‌توانید خودرو خود را در محلی كه به همین منظور تدارك دیده شده است پارك کنید.

دریاچه گهر

حالا برای حمل وسایل دو راه دارید؛ یا اینكه آنها را خودتان حمل كنید كه به این ترتیب هرچه سبك‌تر باشید، راحت‌تر مسیر را طی خواهید كرد و یا اینكه بارهای خود را با الاغ یا قاطر كه توسط افراد محلی در اختیارتان قرار می‌گیرد، حمل نمایید. شاید در نگاه اول این راه حل خوب به‌نظر آید اما بد نیست بدانید كرایه خر برای هر بار طی مسیر ۳۰هزار تومان و قاطر۴۰ هزار تومان است.

بعد از طی مسافتی نسبتا طولانی به دریاچه می رسید. محیط اطراف دریاچه به‌طور كلی صخره‌ای و غیرقابل چادر زدن است و تنها بخش كوچكی در قسمت شمال غربی دریاچه ساحلی است و درختانی در كنار آن روییده‌اند. یكی از علل تراكم جمعیت هم همین منطقه كوچك قابل چادر زدن است.

یكی از تصمیمات خوبی كه از سوی پایگاه محیط زیست منطقه جهت حفظ زیست بوم (اكو سیستم) این دریاچه اتخاذ شده است برقراری محدودیت ماهیگیری‌ در دریاچه‌ است؛ به گونه‌ای كه در فصل جفت‌گیری و تخم‌ریزی ماهیان (فصل بهار) ماهیگیری ممنوع است و در دیگر فصول تنها با اخذ مجوز ماهیگیری از پایگاه محیط زیست امكان‌پذیر است. هر مجوز به ازای صید ۵ ماهی ارائه می‌شود و درصورت كشف ماهیگیری بدون مجوز وسایل ماهیگیری ضبط و جریمه نقدی اعمال می‌شود. بد نیست بدانید كه دریاچه دارای مجموعه ای از گونه‌های ماهیان سردآبی نظیر قزل آلا، ماهی رنگین كمان، ماهی خال قرمز و… است.

اگر تصمیم به سفر به دریاچه گهر دارید این نكته كلیدی را فراموش نكنید كه برداشتن لوازم سبك وزن در طول سفر سبب لذت بردن شما خواهد بود. اگرچه تصور خوردن كباب

در دریاچه گهر چه می‌بینیم؟
دره نی‌گاه

برای رسیدن به دریاچه گهر بزرگ می‌توانید از میان مسیر جذاب دره نی‌گاه کوه‌پیمایی فوق‌العاده‌ای را تجربه کنید. پس از رسیدن به دریاچه، خستگی تمام راه به یکباره از تن‌تان در خواهد رفت.

دریاچه گهر بزرگ

دریاچه بزرگ، بستری سنگی دارد و شامل دو بخش ماسه‌ای و صخره‌ای است. فضای ماسه‌ای کنار دریاچه مکان جذابی برای برپایی کمپ است؛ شبی را تصور  کنید که با صدای موج‌های کوچک دریاچه و گفتگوهای شبانه قورباغه‌ها سپری کنید و صبح‌هنگام با صدای پرنده‌ها از خواب برخیزید و طلوعی زیبا را از میان کوه‌ها تماشا کنید. اگر می‌خواهید این تجربه را با خیالی آسوده و بدون فکر کردن به خطرات و سختی‌های آن بگذرانید حتما آن را با افرادی کاربلد و به صورت گروهی انجام دهید. آب این دریاچه از رودخانه‌ای به نام تاپله، رودخانه‌های فصلی و برف چال‌ها تامین می‌شود. گهر بزرگ بسیار زلال است و در طی روز به دلیل بازتاب نور به رنگ فیروزه‌ای دیده می‌شود.

دریاچه گهر

دریاچه گهر کوچک

در نزدیکی گهر بزرگ دریاچه دیگری وجود دارد که به آن گهر کوچک می‌گویند. این دریاچه را درختان بید زیبایی در آغوش گرفته‌اند که می‌توانید در مسیر خود از میان آن‌ها عبور کنید. تماشای ماهی‌ها در آب زلال دریاچه نیز شما را به آرامشی بی‌نظیر می‌رساند.

در سفر به گهر چه چیزهایی با خود ببریم؟

از آن‌جایی که این دریاچه در میان کوه‌ها قرار گرفته است، در مسیر آن کوه‌پیمایی خواهیم داشت و حتما کفش مناسب به پا کنید. همراه داشتن یک جفت باتوم کوهنوردی نیز باعث می‌شود فشار کمتری به زانوهای‌تان وارد شود و مسیر را برای‌تان آسوده‌تر خواهد کرد. یک جفت صندل طبیعتگردی نیز در فصل تابستان پیشنهاد خوبی برای قدم زدن کنار دریاچه است. اگر با تورهای طبیعتگردی همراه بودید و قصد اقامت شبانه در چادر را داشتید یک کیسه خواب و بالش بادی برای تجربه خوابی آسوده کافی است. از آن‌جایی که در طبیعت هستید و دسترسی به برق نیست پاوربانک فراموش نشود. در سفر به گهر مراقب زیبایی‌های طبیعت اطراف دریاچه باشیم و از قطع کردن شاخه‌های درختان و برپایی آتش خودداری کنید و با همراه داشتن چند کیسه زباله و جمع‌آوری زباله‌های خود و نامهربانانی که زباله‌های خود را کنار دریاچه رها کرده‌اند در حفظ زیبایی این نگین فیروزه‌ای همیاری کنیم. در انتها خاطرمان باشد در طبیعت چیزی به جا نگذاریم جز ردپا و چیزی برنداریم جز عکس.

مرتبط:

دریاچه گهر نگین ‌آبی زاگرس!

دریاچه گهر ملقب به نگین زاگرس

“دریاچه گهر” بهشت گمشده ایران – لرستان

شبی به یادماندنی در کنار دریاچه گهر

 

 

 

 

 

بازگشایی موزه هنرهای معاصر تا پایان تابستان

مدیرکل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ابراز امیدواری کرد که موزه هنرهای معاصر تهران تا پایان تابستان بازگشایی بازگشایی شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از واحد ارتباطات و رسانه اداره کل هنرهای تجسمی، هادی مظفری با اعلام این خبر، بیست و نهم اردیبهشت ماه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی را به تمامی مدیران، کارکنان و فعالان این حوزه تبریک گفت.

مظفری اضافه کرد: امیدواریم موزه هنرهای معاصر تهران را تا پایان تابستان بازگشایی کنیم، ولی همانطور که می‌دانید مرمت و بهسازی یک بنای تاریخی با آن معماری منحصر به فردی که موزه هنرهای معاصر دارد، بسیار سخت است و باید با وسواس و دقت زیادی صورت پذیرد. در گنجینه این موزه شاهکارهای هنری از تمام دنیا نگهداری می‌شود که باید در این مرمت اصل آثار بدون آسیب بمانند و کار مرمت نیز باید طبق یک قاعده درست و صحیح انجام شود. تقریباً طی بیش از ۴۰ سال که از عمر موزه می‌گذرد همه قسمت‌ها از جمله تهویه این مکان دچار فرسایش شده بود و باید مرمت صورت می‌گرفت.

او یادآور شد: امروز بیش از ۸۶ درصد کاربازسازی و بهسازی موزه هنرهای معاصر تهران، پیش رفته و امیدواریم که تا پایان نیمه‌نخست همین امسال، یعنی پایان تابستان موزه هنرهای معاصر تهران بازگشایی شود. در ایام قرنطینه نیز موزه‌ هنرهای معاصر یکی از پیشگامان بود و در روزهای پایان سال، یعنی از ۲۵ اسفند ۹۸ تا پایان فروردین، چهل شماره رویدادی را به‌نام «نو به نو» تعریف و اجرا کردیم . «نو به نو » هر روز به معرفی یک یا چند اثر از آثار موزه پرداخت و استقبال خوبی هم از آن شد.

مظفری با بیان اینکه از فرصت تعطیلی و عملیات عمرانی و بازسازی موزه سعی کردیم به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم، گفت: همکاران ما در موزه هنرهای معاصر در دوران قرنطینه، کار پژوهشی گسترده‌ای را آغاز و درباره تک‌تک آثار و مجموعه‌ها تحقیق کردند و این کار  به مرور منتشر خواهد شد و مردم از آن در قالب کتاب و مقاله و نمایشگاه استفاده خواهند کرد. همچنین در ۴۰ سال اخیر، بانک اطلاعاتی صحیح و کاملی از مجموعه آثار موزه در اختیار نداشتیم و همه چیز به‌صورت دست‌نویس و سنتی اداره می‌شد و مرمت و بازسازی این فرصت را داد تا با برنامه‌نویسی و ایجاد بانک اطلاعاتی به‌روز و نرم‌افزار قابل دسترسی، تمامی آثار موزه از قبیل شناسنامه، زمان خرید، نوع مالکیت و ابعاد آنها و… جمع‌آوری و راستی آزمایی شود و اکنون آماده است تا با بازگشایی، این اطلاعات در اختیار عموم قرار بگیرد.

مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به پرسش درباره گردشگری هنری آنلاین موزه‌های دنیا گفت: آنچه می‌بینیم بیشتر حرکت در موزه و تماشای آثاری است که دائم در محل موزه قرار دارد. تفاوتی که در موزه‌ هنرهای معاصر ما وجود دارد این است که از نظر کمیت و ارزش آثار موجود، ۹ گالری ما هیچ‌زمان گنجایش کافی برای نمایش همه آثار را در اختیار نداشته‌ و رویه بر آن بوده که هر سال چهار نمایشگاه برگزار شود. چیزی حدود ۳۲۶۰ اثر در گنجینه است و امکان نمایش همگی آنها را در یک زمان واحد نداشته‌ایم چون کل فضای ما دوهزار متر مربع است و چنین امکانی را به ما نمی‌دهد. امروز این امکان وجود دارد که نمایشگاهی از آثار هنرمندان یک سبک هنری به نمایش گذاشته شود و امکان تورهای آنلاین هم برای آن مهیا خواهد بود. از این نکته نباید غافل شویم که رونق حضور و رفت‌ وآمد مردم هم مسأله‌ای بسیار حیاتی و ضروری است و همین است که مردم از قاره‌ای به قاره‌ای دیگر سفر می‌کنند و گردشگری هنری و فرهنگی شکل می گیرد. موزه‌های مختلف دنیا  نیزکه گردش مجازی را در دوران قرنطینه فراهم کرده‌اند ،به صورت محدود بود.
ما هم سعی کردیم تعدادی از آثار موزه را در ۴۰ شب در رأس ساعت مقرر به نمایش بگذاریم و امیدواریم اینگونه برنامه‌ها در آینده هم ادامه پیدا کند.

منبع:ایسنا

مرتبط:کاخ مروارید امسال کاخ موزه می‌شود

برخورد با تورهای غیرمجاز در تعطیلات فطر

معاون گردشگری گفت: با تورهای بدون مجوز در تعطیلات عید فطر برخورد می‌شود.

ولی تیموری درباره تبلیغ سفر در فضای مجازی توسط گروه‌های بدون هویت و ثبت نشده و غیررسمی، به انگیزه تعطیلات عید فطر و نحوه نظارت بر این تورها که بدون رعایت پروتکل‌های بهداشتی و فاصله‌گذاری اجتماعی درحال اجرا هستند، به ایسنا گفت: حتما با آن‌ها برخورد می‌کنیم. ما حتی برای ارائه خدمات از طریق زنجیره مجاز گردشگری اینقدر ضابطه و پروتکل تهیه و ابلاغ کرده‌ایم که طبیعی است اجازه ندهیم افرادی غیرمجاز وارد این چرخه شوند و با اعتبار صنعت گردشگری بازی کنند.

وی افزود: قطعا مردم و گردشگران باید به این نکته در شرایط کنونی توجه ویژه‌ای داشته باشند و خدمات سفر را از زنجیره اصلی و رسمی تهیه و استفاده کنند.

معاون گردشگری در پاسخ به این‌که در شرایط حساس موجود، وزارتخانه برای برخورد با تورهایی که بدون مجوز، غیر رسمی و بدون رعایت پروتکل‌های وزارت بهداشت برگزار می‌شوند، دستورالعل و یا دستور خاصی برای نظارت و برخورد احتمالی تهیه کرده است؟ گفت: همچون گذشته با استناد به آیین‌نامه نظارت بر تاسیس و فعالیت دفاتر خدمات مسافرتی و گردشگری با این افراد و گروه‌ها برخورد می‌شود.

در این آیین‌نامه که سال ۱۳۸۰ تصویب شده صراحتا آمده که «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که اقدام به فعالیت‌های مسافرتی، سیاحتی-جهانگردی و زیارتی می‌کنند موظفند حسب مورد، مجوزهای لازم ‌را مطابق مواد این آیین‌نامه از مرجع مربوط دریافت کنند، در غیر این صورت نیروی انتظامی با معرفی مرجع مربوط از فعالیت آن‌ها ممانعت به عمل آورده‌ و متخلفان را به محاکم دادگستری دلالت می‌کند. »

تیموری در پاسخ به این سوال که در دوره حساس کنونی که ویروس کرونا جان انسان‌ها را تهدید می‌کند، با نیروی انتظامی و سایر نهادهای نظارتی مذاکراتی شده که در مقابل تورهای بدون مجوز که قائل به رعایت پروتکل‌های بهداشتی نیستند، وارد عکس العمل قانونی شوند؟ گفت: خبر خوبی در این زمینه داریم، در قالب سامانه ثبت تور که تقریبا آماده است و سعی می‌کنیم بزودی نهایی شود.

معاون گردشگری قبلا گفته بود: بخش قابل توجهی از سفرهای داخلی با اهداف معنوی، زیارتی و کاری در حال انجام است و با این پیش‌بینی که توصیه در خانه ماندن جوابگوی شرایط حال حاضر نیست و در پی تحمل فشارها و اضطراب اخیر، بی‌شک با سفرهای هوشمند در تعطیلات عید سعید فطر مواجه خواهیم شد. بنابراین از دستگاه‌های عضو ستاد سفر درخواست می‌کنیم به منظور خدمت‌رسانی و نظارت بر سفرهای هوشمند بر پایه سلامت، آمادگی کامل داشته باشند تا با غفلت در این امر، زمینه انتشار مجدد ویروس کرونا ایجاد نشود.

منبع:ایسنا

مرتبط:آغاز به کار غیر مجاز تورهای خصوصی

اقامت امن؛ چالش جدید مسافران

استفاده از هتل‌ها و سایر اماکن اقامتی، چالش جدید مسافران است. کرونا امنیت در این اماکن را به چالش کشیده. پیش‌بینی‌ها بر این است که مسافران خیلی زود سراغ هتل‌ها، بومگردی‌ها و خانه‌های اجاره‌ای نروند و ماندن در خانه دوست و آشنا را در اولویت قرار دهند.

به گزارش ایسنا، اماکن اقامتی با شیوع ویروس کرونا تعطیل شدند، چرا که وزارت بهداشت آن‌ها را در فهرست مشاغل پرخطر قرار داده بود، با این حال معاون گردشگری می‌گوید: هرگز دستور رسمی برای تعطیلی این اقامتگاه‌ها از سوی وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی صادر نشده و این استانداران و فرمانداران بودند که برای ادامه فعالیت مراکز اقامتی تصمیم گرفتند.

اظهارات رییس‌جمهور در آخرین جلسه ستاد مقابله با کرونا نیز هم‌راستا با سخنان معاون گردشگری است. حسن روحانی گفته بود: در این ایام هتل‌ها کاملا بسته نیستند، صرفا قسمت رستوران آنها بسته بود. هتل‌ها باز بودند و مردم می‌توانستند به هتل بروند و حتی می‌توانستند به رستوران هتل بگویند که غذا را برایشان به اتاق هتل بیاورد اما بعد از ماه مبارک رمضان رستوران هتل‌ها نیز فعال خواهد شد.

هتل‌هایی که این مدت تعطیل شدند نسبت به این برخوردهای متناقض شاکی‌اند و حالا ناچارند برای از سرگیری فعالیتشان طبق مقررات وزارت بهداشت، از مراجع ذی‌صلاح همچون وزارت بهداشت، ‌ نیروی انتظامی، معاونت گردشگری استان و استانداری‌ها تاییدیه دریافت کنند. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در همین راستا، پروتکلی را برای هتل‌ها و سایر اماکن اقاکتی تهیه کرده که هم آن‌ها و هم مسافران را ملزم به اجرای یکسری از دستورالعمل‌های بهداشتی می‌کند تا شاید از این طریق، بخشی از اعتماد از دست رفته مسافران بازگردد.

این وزارتخانه، اماکن اقامتی که موقتا تعطیل بوده‌اند ملزم کرده است پیش از بازگشایی، برنامه کلی نظافت و گندزدایی دقیق در همه قسمت‌ها و فضاهای عمومی را انجام دهند. برخی از بخش‌های عمومی‌تر هتل‌ها مثل تالار پذیرایی همچنان در رسته مشاغل پرخطر قرار دارد و اجازه بازگشایی ندارند. آرایشگاه، سالن ورزشی، استخر و سونای هتل نیز مطابق با نظر وزارت بهداشت می‌توانند باز شوند.

در واحدهای اقامتی تا حد ممکن سطوح در معرض تماس و قابل آلودگی در اتاق‌ها باید کاهش یابد، برای همین پیشنهاد شده ظروف، اقالم مینی بار، ملحفه، پتو و بالشت اضافی، فولدرهای اطلاع‌رسانی، مجلات، گلدان و امثالهم از اتاق‌ها جمع آوری و به درخواست مهمان ارایه شود.

سطوح در تماس با دست مهمان اعم از دستگیره‌ها، کلیدهای برق، کنترل تلویزیون، گوشی تلفن و امثالهم به صورت روزانه گندزدایی شود.

سطوح قابل شستشو در سرویس بهداشتی شامل کف و دیوارها، روشویی، وان، زیر دوشی، پرده دوش، کابین دوش و غیره با حفظ ایمنی لوازم برقی به طور روزانه با مواد شوینده و آب داغ شستشو شوند.

تمام منسوجات و کالاهای خواب شامل کاور لحاف، رو بالشتی، ملحفه‌ها، رومیزی، حوله و امثالهم بعد از چک اوت مهمان برای شستشو جمع آوری شود.

در صورت مشاهده علائم بیماری در مهمان ضمن شستشوی اقالم فوق، پد محافظ تشک، پتو، رانر و امثالهم نیز شسته شود.

مُهر و سجاده، کتب ادعیه و غیره داخل کاور قرار داده شود تا درصورت استفاده مهمان گندزدایی شود.

برای نظافت و گندزدایی سطوح الزام است از دستمال‌های مختلف با رنگ‌های متفاوت استفاده کرده و دستمال تنظیف مرتب با آب داغ و مواد شوینده شسته شود و این روش در خصوص زمین شورهای پارچه ای و نخی صدق می‌کند.

در هنگام نظافت اتاق‌ها در و پنجره‌ها باز باشد تا تهویه بهتر انجام شود.

صابون مایع یا جامد تکنفره و دیگر اقلام بهداشتی در اتاق‌ها تامین شود.

در خصوص نحوه جمع‌آوری و تخلیه زباله نهایت دقت و حفاظت فردی رعایت شود و کیسه زباله داخل سطل‌های زباله مرتبا تعویض شود.

شستشوی منسوجات مانند ملحفه عفونی باید با حرارت بالا و استفاده از شوینده‌های قوی انجام شود و پروتکل‌های حفاظت فردی در پرسنل لاندری (رختشوی‌خانه) شدیدا رعایت شود.

فضاهای عمومی، میز پذیرش، تلفن عمومی لابی، دستگاه عابربانک و امثالهم باید مرتبا چندبار در روز گندزدایی شود.

رختکن، سرویس های بهداشتی پرسنل و سرویس های بهداشتی عمومی مرتب با آب داغ و مواد شوینده در تمام سطوح و زوایا شستشو و سپس گندزدایی شود.

در ورودی مراکز اقامتی، رستوران داخلی و مجاورت آسانسورها ماده ضدعفونی دست نصب شود.

کلید اتاق قبل و بعد از تحویل از مسافران بوسیله اسپری موجود در پذیرش ضدعفونی شود.

برای ایجاد شرایط ایمن در زمان ورود مهمانان به هتل‌ها، انجام اقداماتی مانند اسپری موادضدعفونی روی لباس و چمدان ایشان یا تعبیه تونل مه پاش مواد ضدعفونی توصیه نمی‌شود و بهتر از روش های علمی و مناسب‌تر استفاده شود.

توصیه‌هایی به مسافران:

حتما از واحدهای اقامتی دارای مجوز که پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند، استفاده شود.

تا حد ممکن از روش های اینترنتی برای رزرو اتاق استفاده کنید و به توصیه رانندگان تاکسی برای استفاده از خدمات اقامتی واحدهای بدون مجوز عمل نکنید.

پس از انجام مراحل پذیرش و ارایه مدارک و تکمیل فرم‌های پذیرش حتما دست‌ها را طبق پروتکل شستشو دهید.

پس از استفاده از سرویس های بهداشتی عمومی دست خود را طبق پروتکل‌های اعلام شده از سوی وزارت بهداشت به خوبی شستشو داده و خشک کنید یا از محلول ضد عفونی دست استفاده کنید.

پس از خرید هرنوع کالا یا ماده غذایی بسته بندی خارج از مراکز اقامتی، قبل از استفاده بسته بندی آن گندزدایی شود.

تا حدممکن از خدمات غذایی رستوران های داخل مراکز اقامتی استفاده کنید.

پس از هربار خروج از واحد اقامتی و مراجعت حتما دست‌ها را به خوبی شستشو دهید.

پرسنل شاغل در واحدهای اقامتی به منظور محافظت از سلامت گردشگران و به دستور مقامات بهداشتی از پروتکل‌های حفاظت فیزیکی و فردی استفاده می‌کنند، لطفا در این خصوص با آن‌ها همکاری کنید.

در صورت بروز علائم سرماخوردگی در خود یا اعضای خانواده مراتب را برای مساعدت و راهنمایی به پذیرش اعلام کنید.

برای افزایش اطمینان و ایمنی در فضاهای عمومی از ماسک و دستکش استفاده کنید.

بوفه سالاد و غذا در این ایام تعطیل شده و اقلام خوراکی طبق استاندارد و درجه هتل به صورت بسته بندی و در ظروف یکنفره ارایه می شود.

خدمات روم سرویس آماده ارایه خدمات غذا و نوشیدنی در اتاق است.

برخی هتلداران این پروتکل را ناقص می‌دانند و معتقدند دستورالعمل‌های دیگری را که تاکید بر فاصله‌گذاری دارد باید به اجرا گذاشت. عباس بیدگی ـ مدیر اجرایی جامعه هتلداران ایران ـ‌ می‌گوید: این پروتکل بیشتر بر رعایت اصول بهداشتی تاکید دارد، بنابراین هتلداران به مقتضای وضعیت خود دست به تهیه پروتکل‌هایی زده‌اند که بیشتر بر فاصله‌گذاری و رعایت بهداشت تاکید دارد. ما از هتلداران خواهش کرده‌ایم با نیمی از ظرفیت، پذیرش مسافر داشته باشند و یا هر اتاق استفاده‌شده را تا ۲۴ ساعت بعد در اختیار مسافر دیگری قرار ندهند و یا در هر اتاق فقط یک نفر اقامت داشته باشد.

 

منبع:ایسنا

مرتبط:ضوابط اقامتگاه‌های سنتی بررسی شد

بازگشایی مراکز تفریحی روباز و طبیعت‌گردی

همزمان با فرارسیدن تعطیلات عید فطر و پیش‌بینی افزایش سفرها، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی از بازگشایی مراکز تفریحی روباز و طبیعت‌گردی با رعایت پروتکل‌های بهداشتی خبر داد.

به‌ گزارش ایسنا به نقل از وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، علی‌اصغر مونسان گفت: مراکز تفریحی روباز، طبیعت‌گردی و کوهنوردی باز است و هیچ‌گونه محدودیتی از نظر این وزارتخانه برای استفاده مردم با رعایت پروتکل‌های بهداشتی وجود ندارد.

او افزود: مردم می‌توانند با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از مراکز تفریحی روباز، طبیعت‌گردی و کوهنوری استفاده کنند.

مونسان گفت: برپایی چادر و کمپ‌های عمومی به‌قصد اقامت شبانه در بوستان‌های تفریحی در حجم بالا که موجب تجمع بیش از حد گردشگران و مسافران شود، همچنان ممنوع است و بهتر است از مراکز اقامتی رسمی دارای مجوز از این وزارتخانه استفاده شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی همچنین اظهار کرد: از وزارت کشور درخواست کردیم تا مقامات استانی، انتظامی و امنیتی همکاری لازم را برای استفاده مردم از جاذبه‌های طبیعت‌گردی و مراکز تفریحی روباز به‌ویژه در شرایط کنونی جامعه و فشارهای روحی که به مردم ناشی از ویروس کرونا وارد شده است، داشته باشند.

مراکز تفریحی روباز، طبیعت‌گردی و کوهنوردی با شیوع ویروس کرونا در ایران به دستور کمیته فضاهای ورزشی و گردشگری ستاد مقابله با کرونا تعطیل شدند.

منبع:ایسنا

مرتبط:

بین راهی‌ها امن شده‌اند؟

تغییر محدودیت‌ها برای سفرهای خارجی دریایی

کاخ مروارید امسال کاخ موزه می‌شود

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز، یکی از اقدامات مهم عملیاتی در سال جاری را بهره برداری از کاخ مروارید به عنوان کاخ موزه برشمرد.

به گزارش ایسنا، فریدون محمدی، ۳۰ اردیبهشت در حاشیه بازدید از موزه خصوصی تمبر یکتا در رجائی شهر کرج اظهار کرد: در این‌موزه اضافه بر تمبر، اسکناس‌های قدیمی، کتاب های نفیس و ادوات نظامی قدیمی نیز نگهداری می‌شود.

وی با بیان اینکه برای اختصاص یک مکان مناسب برای این موزه تمبر کار کرد، ادامه داد: این مجموعه نفیس در اینجا شکل گرفته و متعلق به البرز است، بنابراین باید با اختصاص مکانی به عنوان نمونه به یک بنای تاریخی برای فعالیت این موزه اجازه ندهیم که به استانی دیگر منتقل شود.

سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان البرز گفت: در برنامه‌های مدنظر به یقین پلان اجرایی خوبی برای گنجینه تمبر خواهیم داشت اما باید در این مورد بررسی‌های لازم را انجام دهیم و تا دو هفته آتی نتایج این تصمیمات را اطلاع رسانی خواهیم کرد.

وی با تاکید بر تصمیماتی مبنی بر مقصدسازی البرز به عنوان یک هدف مهم گردشگری برای این استان، اشاره کرد: در این راستا چهار برنامه مهم برای سال جاری مدنظر است؛ اولین مورد افتتاح موزه نقاشی های قاجار در کاخ سلیمانیه کرج است. همچنین در سال جاری، سایت محوطه ازبکی به عنوان یک سایت موزه مورد بازدید عموم قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به برنامه ریزی برای افتتاح موزه مردم شناسی در محل آسیاب مهدی آباد نظرآباد گفت: این موزه ویژه معرفی فرهنگ آن منطقه است.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری البرز، چهارمین اقدام مهم عملیاتی در سال جاری را بهره برداری از کاخ مروارید به عنوان کاخ موزه برشمرد.

وی در بخش دیگری با اشاره به برنامه هایی که در سال های آتی نتیجه خواهد داد، عنوان کرد: یکی از این اهداف این است که موزه مردم شناسی با نام موزه اقوام ایرانی یا ایران کوچک را در کرج خواهیم داشت. شاید برای اختصاص محل ایجاد این موزه در دل یک پارک در کرج که مختص نمایش اقوام ایرانی است مذاکراتی داشته باشیم.

محمدی در ادامه گفت: البرز اشیاء نفیس و ارزشمند زیادی دارد که باید در قالب یک موزه باستان شناسی نگهداری شود، در نتیجه ایجاد این موزه در سال های پیش رو نیز از دیگر اهداف ما در البرز است.

وی در مورد دیگر اهداف برنامه ریزی شده برای سال های پیش رو به تبدیل ساختمان مارکوف در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در کرج به موزه معماری و استفاده از ظرفیت موزه جانور شناسی این دانشگاه نیز به عنوان یک محصول گردشگری اشاره کرد.

سرپرست اداره کل میراث فرهنگی استان البرز توضیح داد: البرز دو کاروانسرا به نامهای شاه عباسی کرج و ینگی امام شهرستان ساوجبلاغ دارد.

وی اشاره کرد: کاروانسرای شاه عباسی کرج که مرمت شده و اکنون دست بهره بردار است اما از عملکرد اجرایی در آنجا راضی نیستیم و باید تغییرات رویکردی در این خصوص توسط بهره بردار انجام شود.

محمدی درباره کاروانسرای ینگی امام ساوجبلاغ نیز توضیح داد: برای این کاروانسرا که در مسیر جاده ابریشم قرار دارد، امسال با تکیه بر اعتبار یک میلیارد تومان تخصیص یافته از سوی فرمانداری ساوجبلاغ و همچنین اعتبار ۴۰۰ میلیون تومانی منظور شده از سوی سازمان جهانی یونسکو اقدامات لازم برای مرمت انجام خواهد شد.

وی تاکید کرد: تمام تلاش ما این است که کاروانسرای ینگی امام ساوجبلاغ به عنوان یک اثر تاریخی بازمانده از دوران صفویه ثبت جهانی شود.

منبع:ایسنا

مرتبط:کاخ مروارید _ بازمانده ی معماری آمریکایی