نوشته‌ها

نقطه‌ای مغفول در گردشگری

یک دکترای گردشگری با بررسی نقش معنویت در گردشگری، گفت: گردشگری در فلسفه آفرینش انسان و جهان هستی ریشه دارد؛ مساله‌ای که در مطالعات گردشگری مغفول مانده است.

به گزارش ایسنا، مهدیه شهرابی فراهانی  – دکترای تخصصی مدیریت گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ و مدیر اداره تحقیق و توسعه پارک ملی علوم و فناوری‌های نرم و صنایع فرهنگی – در وبینار گردشگری و معنویت که با سخنرانی استادانی از دانشگاه‌های انگلستان، ایتالیا، پرتغال و ایران برگزار شد، به موضوع «گردشگری و معنویت؛ ارائه رویکرد جدید در مطالعات گردشگری» پرداخت و گفت: گردشگری نه به عنوان تنها یک صنعت، بلکه در فلسفه آفرینش انسان و جهان هستی ریشه دارد و این امر در مطالعات گردشگری مغفول مانده است. معنویت یک رویکرد در گردشگری است که به ماهیت و فلسفه گردشگری اشاره دارد و به تحقق فلسفه خلقت انسانی منجر می‌شود. سفر به عنوان یک فعالیت و اقدام و حرکت انسانی است که گردشگر به وسیله آن معنای زندگی را جست‌وجو می‌کند و در راه شناخت خویشتن، جهان و خالق گام برمی‌دارد.

او ابتدا با تعریف معنویت بیان کرد: نگاه متفاوت به معنویت همزمان با بررسی کردن معنای لغوی آن به همه آنچه به معنی مرتبط می‌شود، تعریف شده است و یا اشاره به نفس کشیدن، امری قلبی و غیر مادی دارد، از این رو بررسی تعاریف معنویت از دو دیدگاه داخلی و خارجی امکان‌پذیر خواهد بود. تعاریف داخلی اغلب جنبه فلسفی داشته و با توجه به رویکرد دینی معنویت را تعریف می‌کنند. به این مفهوم که معنویت در مسیر کسب حقیقت‌جویی و تعالی و نزدیک شدن به خالق هستی محقق می‌شود.

او اضافه کرد: معنویت به عنوان ساحت درونی انسان را از درون به حقیقت الهی پیوند می‌زند، جاذبه‌ها و کشش‌های غیرمادی وجود انسانی از جمله میل به حقیقت جویی، نوع نگرش و جهان بینی انسان به عالم و آدم و نوعی کیفیت روانی در مسیر درک هیبت الهی است. اما در مطالعات خارجی با پراکندگی تعاریف روبه‌رو می‌شویم. از اتصال دینی و ارتباط با خالق هستی گرفته تا سطح شعور و هوش انسان، آگاهی و خودآگاهی، کشف و یافتن حقیقت وجودی انسان، جست‌وجو و کسب معنی و غایت، احساس وابستگی و درهم تنیدگی بین انسان و هستی و در نهایت بعد روحانی انسان و اتصال به ماهیت اصلی انسان تعریف می‌شود.

شهرابی ادامه داد: مجموع تعاریف نشان‌دهنده وجود وجه مشترک از معنویت در دیدگاه‌های مختلف است. وجوه مشترک در تعاریف را می‌توان از سه بعد ابعاد غیرمادی، جست‌وجو و آگاهی و ارتباط بیان کرد. مجموع تعاریف داخلی گویای این مطلب است که معنویت در مسیر ارتباط و اتصال با خالق هستی معنی می‌یابد. از نوع دیدگاه انسان گرفته تا عناصر غیرمادی وجودی و ارتباط با پروردگار. در تعاریف خارجی اما طیف تعریف معنویت گسترده‌تر بوده و از ویژگی‌های انسانی تا ارتباط انسان با هستی و ابعاد روحانی و غیر مادی در مضمون معنویت قرار می‌گیرند.

اما رابطه گردشگری و معنویت چیست؟ این دکترای مدیریت گردشگری در بخش دیگری از این سخنرانی به بررسی این موضوع پرداخت و گفت: گردشگری به واسطه حرکت فیزیکی به گردش ختم می‌شود، یعنی حرکت از یک نقطه و بازگشت به آن پس از طی یک فرایند؛ لذا این گردش نه تنها به جابه‌جایی فیزیکی افراد بلکه به تجربیاتی که برای افراد در پیش از سفر، شروع حرکت از مبدا، گشت و گذار در مقصد و بازگشت به نقطه آغازین سفر ایجاد می‌شوند، وابسته است. از آنجا که سفر گردشگر را به جست‌وجوی معنا سوق می‌دهد، می‌توان گردشگری را به کالبد زاینده معنویت تعبیر  کرد.

وی افزود: در حوزه گردشگری نگاه بدوی به معنویت، آن را به مثابه یکی از عوامل انگیزاننده سفر تلقی کرده است و گردشگر علاقه‌مند به معنویات را فردی می‌داند که برای درک حس متعالی به سفرهای مذهبی و زیارتی می پردازد، حال آنکه دو مقوله مذهب و معنویت در عین مشابهت‌های بسیار، وجه تمایز قابل توجهی با یکدیگر دارند. با وجود رابطه اعم و اخص مذهب و معنویت، مذهب را می‌توان صرفا متمرکز بر تقدس درونی افراد دانست. در حالیکه معنویت دارای ساختاری فرامادی و چندبعدی است که مذهب به عنوان یکی از عناصر آن قلمداد می‌شود. از این رو هر کدام از گونه‌های گردشگری ظرفیت ژرف‌اندیشی و محقق‌سازی سطحی از معنویت را دارا است که به شدت به گیرایی و نقطه نظرات گردشگر وابسته است.

او بیان کرد: از آنجا که تمام رفتار بشر به طور عموم تحت تأثیر ادیان و مذاهب قرار دارد، گردشگری و بی‌شک مفهوم معنویت و رابطه این دو  مفهوم وجود دارد، از این قاعده مستثنی نیست و از آنجا که سفر و حرکت، سبب بازیابی روحی و روان انسان می‌شود، لذا می‌تواند روح انسان را متاثر کرده و سبب القای مبانی معنوی در روح و جان انسان شود. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که مبانی و مضامین عینیت بخشیدن مفهوم معنویت در افراد، متفاوت بوده و مصادیق گوناگونی برای آن وجود دارد. از این رو سفرهای گوناگون نه صرفا زیارتی می‌توانند مصداق یک عنصر معنوی در روح و جان افراد تلقی شوند. سفر می‌تواند یک رویداد معنوی باشد و گونه‌های غیرزیارتی نیز می‌توانند نتایج معنوی به همراه داشته باشند.

 

شهرابی سپش با اشاره به دسته‌بندی‌های جدید گردشگری با ظهور گرایش‌های نوین، اظهار کرد: برخی محققان گردشگران را به دو دسته مدرن و سنتی تقسیم می‌کنند. کتی اچ. اس. یو و همکارانش گردشگر مدرن را فردی آگاه‌تر و باتجربه‌تر از گردشگر سنتی می‌دانند که به دنبال برقراری ارتباط با طبیعت و ارتقای ابعاد غیر مادی زندگی خود است،  لذا گردشگر مدرن از عینیات فراتر می‌رود و به دنبال کشف حقیقت زندگی و درک معنای حقیقی پدیده‌هاست و روحیه ماجراجویانه و اکتشافی او بستر را برای کسب تجربیات ذهنی فراهم می‌کند.

او بیان کرد: تلاش برای درک معنویت تداعی‌گر مفاهیمی از جمله مقدس، اخلاقی، جوهره خالص، غیرمادی، عقلانی، پالایش فکری و عاطفی و فراطبیعی است. تیلور، نظریه‌پرداز دیگری معتقد است معنویت جوهره زندگی است زیرا هم بر افکار و هم بر اعمال فرد تاثیر می‌گذارد، پس نوعی کیفیت بنیادین انسانی است که زندگی فرد را ارزش بخشیده و متعالی می‌کند. از طرفی برخی مانند هیل و همکارانش بر این باورند که هر تفکر و رفتاری را می‌توان معنوی تلقی کرد و حس تعالی جزء لاینفک معنویت است، لذا  هر آنچه را منجر به شکل‌گیری حس متعالی و مقدس در آدمی است می‌توان معنوی قلمداد کرد. به طور مثال اگر فعل سفر موجب ایجاد حس متعالی در فرد مسافر شود، می‌توان آن را سفری معنوی دانست و الزاما این معنویت از زیارت یا اعمال نظام‌مند مذهبی دریافت نمی‌شود، هر چند که یکی از مهمترین مراجع دستیابی به معنویت گردشگری، مذهبی است.

این دکتری گردشگری اضافه کرد: می‌توان معنویت را در بالاترین سطح هرم نیازهای مازلو دانست،  جایی که انسان از نیازهای فیزیکی و مادی عبور کرده است و با شکل‌گیری نیازهای غیرمادی در ضمیرش، دستیابی به تعالی روح و خودشکوفایی برایش اهمیت ویژه‌ای می‌یابد، لذا برای پاسخ به نیاز اصلی زندگی که در اینجا جست‌وجوگری برای دستیابی به معنا است، به تکاپو می‌پردازد.

او ادامه داد: تعدادی از محققان سفر و گردشگری را به خودی خود مقوله‌ای معنوی می‌دانند، اما برخی دیگر معتقدند معنویت در گردشگری تنها شامل گشت و گذارهایی است که منجر به ایجاد ارزش‌های مقدس و حس متعالی است و این بستگی به دو عامل تعیین‌کننده دارد. اولین عامل انگیزه سفر است، گردشگر مدرن با انگیزه‌هایی توسعه‌یافته‌تر برای برآوردن نیازهای والاتری به سفر می‌پردازد. چرا که آدمی به دنبال یافتن پاسخ برای چرایی‌ها و پی بردن به اینکه از کجا آمده است، به کجا می‌رود و مقصد غایی کجاست، همواره بی‌قراری می‌کند و به دنبال تجربیات جدید، تعامل با افراد جدید و برقراری ارتباط با محیط برای معنابخشی به زندگی خود است. دومین عامل تعیین‌کننده معنویت در گردشگری تجربه ناشی از سفر است،  این در صورتی است که تجربیات غیرمادی رخ دهد و منتهی به ایجاد حس متعالی و تقدس در ضمایر افراد شود. با این حال شناسایی تجربیات معنوی کار بسیار دشواری است، زیرا تجربیات معنوی از آنجا که قابل کنترل و اندازه‌گیری نیست، با انواع دیگر تجربه تفاوت‌های کثیری دارند.

وی گردشگر را در جست‌وجوی معنای زندگی دانست و توضیح داد: گردشگر از این نظر که موجودی متفکر و پرسشگر است، از چرایی هستیِ خود سؤال می‌کند و مطرح شدن این سؤال امری عارضی یا تصادفی و یا ناشی از علل و عوامل بیرونی نیست.  یکی از نشانه‌های زندگی اصیل و جدی، مواجه شدن انسان با این پرسش است. در واقع پرسش از معنای زندگی، بازگشت به پرسش از خاستگاه، مقصد و غایت زیستن آدمی است. غایت و هدف همواره آغازگر تحولات انسان در زندگی است. وقتی این امر دگرگون شود مسیر کوشش‌ها و فعالیت‌های انسان نیز تغییر می‌کند.

او در بخشی از این سخنرانی درباره معنویت در گردشگری گفت: معنویت یکی از معیارهای سلامت گردشگر نیز در نظر گرفته می‌شود. به ویژه در حوزه گردشگری سلامت، در کنار سلامت جسمی، مولفه‌های سلامت روان را نیز مورد مطالعه قرار داده‌اند که در این میان معنویت یک مولفه اصلی است. در این رویکرد که با نگاه سلامت روان به معنویت می‌پردازد، زیارت، یوگا و مدیتیشن را از جمله راهکارهای کسب معنویت با هدف تحقق سلامت گردشگر بیان کرده‌اند. در تحلیل و بررسی مولفه‌های سلامت، از دو دیدگاه معنویت در گردشگری مورد مطالعه قرار گرفته است. یکی با رویکرد دینی و دیگری انگیزه‌های فردی با هدف کسب سعادت، خوشبختی و بالابردن کیفیت زندگی. بر این اساس معنویت در گردشگری مذهبی با انگیزه‌هایی همچون نزدیکتر شدن به خالق، کسب ارزش، پاداش و نتایج نیکو در زندگی بیان شده است.

وی در ادامه بیان کرد: تئوری‌های گوناگونی از معنویت در گردشگری ارائه شده است. در این تئوری‌ها از یک سو معنویت را کاملا همسو با مذهب در نظر می‌گیرند و گویی هدف غایی گردشگری مذهبی است. در سایر تئوری‌ها به صورت نتیجه بررسی شده است، به این مفهوم که نهایت احساس رضایت، حال خوب، خوشبختی و بالارفتن کیفیت زندگی از طریق گردشگری ممکن خواهد بود و در نهایت ماهیت معنوی خواهد داشت. در این راستا الگوی معنویت در ارتباط انسان با خود، جهان پیرامون و خالق هستی تعریف می شود و معنا می‌یابد. معنویت بطن هستی، ماهیت انسانی و همه وجودی است که انسان آن را به وسیله سفر دنبال می‌کند و در جست‌وجوی یافتن آن است.

شهرابی پس از بررسی الگوی مفهومی معنویت و سفر نتیجه گرفت: معنویت امری درونی و فطری و حقیقتی در بطن هستی است که انسان در بستر سفر می‌تواند آن را دریابد. از این رو در مسیر حرکت انسان و ارتباط وی با خود، جامعه، جهان هستی و پروردگار محقق خواهد شد. معنویت در خاستگاه خود با آگاهی، دریافتن، شناخت و حقیقت‌جویی همخوانی داشته و به صورت مفهومی چون معناگرایی بیان شده است، اگرچه این مفهوم در دیدگاه ادیان توحیدی راه‌های شناخت پروردگار هستی، اعتقادات، باورها، و عمل کردن و استمداد فکری و عملی به انجام آیین‌ها و رفتارهای خاص دارد که همگی انسان را به سوی خالق هستی سوق می‌دهد، در معناگرایی نیز طی مسیر تعریف شده و حرکت و فعالیت‌های انسانی را به سوی خالق هستی، برای شناخت و آگاهی بیشتر بیان، می‌داند. انسان معناگرا انسانی است که پا فراتر از امیال مادی گذاشته، از زمین و ماده رهایی یافته و به مراتب بالاتری در عالم معنا گرایش دارد. حال معنا، همان نهایت هستی، شناخت و حقیقت‌جویی بیان می‌شود. حقیقت‌جویی که در بطن حقیقت انسانی نهفته است، لذا مضامین معنوی در فضای سفر با تاکید بر ارتباط انسان با خویشتن، با دیگران، محیط پیرامون و خالق هستی تجلی پیدا می‌کند که در ارتباط طولی با یکدیگر قرار گرفته و در نهایت انسان را به سوی معبود و آفریدگار سوق می‌دهند.

منبع:ایسنا

مرتبط:

هدف سند توسعه راهبردی گردشگری چیست؟

درخواست‌های معاون گردشگری از سازمان هواپیمایی

هدف سند توسعه راهبردی گردشگری چیست؟

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی گفت: سند توسعه راهبردی گردشگری کشوری دارای بیانیه‌ای ارزشمند بوده که بهبود شرایط توسعه گردشگری جمهوری اسلامی از اهداف آن است.

دکتر مژگان ثابت تیموری  در خصوص سند توسعه راهبردی گردشگری کشور اظهار کرد: مصوبه هیئت وزیران از طرف وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در تاریخ ۱۶ شهریور ماه ابلاغ و برای تمامی دستگاه‌ها و بخش خصوصی نیز ارسال شد؛ در این مصوبه به استناد بند(الف) قانون برنامه پنج ساله ششم که تصویب این برنامه را در دستور کار خود داشت، تمامی دستگاه‌های عنوان شده در این برنامه ملزم شدند تا اجرای این سند بالادستی توسعه گردشگری کشور را در دستور کار خود قرار دهد.

وی افزود: افق پنج ساله این سند تا سال ۱۴۰۴ بوده و اجرای آن عملا از ۱۴۰۰ آغاز و تا ۱۴۰۴ پایان می‌پذیرد، البته از امسال که این دستور ابلاغ شده عملیات اجرایی شدن آن نیز در دستور کار قرار گرفته است؛ نکته قابل توجه در این سند چشم‌انداز و بیانیه ماموریت ارزشمند آن است. منظور بیانیه ماموریت در این سند، بهبود شرایط توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران است، به گونه‌ای که به موجب آن حفظ، تقویت، عرضه هویت فرهنگی و ارزش‌های حاکم در جامعه، ارتقای آگاهی و فرهنگ‌سازی در زمینه گردشگری، بهبود رقابت‌پذیری کشور در این حوزه و ارتقای کیفیت تجربه گردشگری از طریق نوآوری و تنوع محصولات گردشگری، عملیاتی شود.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی ادامه داد: نکته دیگری که در این بیانیه مطرح شده مربوط به توزیع متوازن زمانی و مکانی سفر در کشور است، این بحث سال‌ها در دستور کار بوده و یادآوری‌های مکرر از سمت مجموعه‌های مرتبط است. وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز بارها در برخی از جلسات به این مورد اشاره کرده و دلیل آن، عدم انطباق برنامه‌ کاری و درسی در کشور است به گونه‌ای که پیک سفر در فصل تابستان، تعطیلات عید و کمی هم ایام دهه فجر است که تقریبا تمامی گروه‌های شاغل امکان سفر دارند، بنابراین فشار زیادی روی زیرساخت‌های گردشگری وارد نموده و لذا برای رقابت در جذب گردشگر متحمل هزینه‌های بالایی می‌شوند که این افزایش هزینه‌ها، به گردشگران نیز فشار اقتصادی زیادی تحمیل می‌کند.

تیموری بیان کرد: در برخی موارد نیز محدودیت‌هایی برای اسکان مسافران به وجود می‌آید که کمک نهادهای عمومی مانند شهرداری‌ها، سالن‌های ورزشی و … جوابگوی نیاز اقامت‌کنندگان در شهرها نیست، پس یکی از موارد مهمی که در این سند ارائه شده و لازم است توجه ویژه‌ای به آن شود، بحث توزیع زمانی و مکانی سفر است. آنچه در حال حاضر با آن مواجه هستیم سفر توده‌ای به مناطق خوش آب و هوا، تنها به سواحل دریای خزر است، درحالی‌ که کشور ایران مناطق زیبای بسیاری در غرب کشور با چشم اندازهای ویژه دارد و زیبایی‌های خاص این منطقه می‌تواند جایگزین ارزشمند آن باشد، پس باید برنامه زمانی سفرها به گونه‌ای تنظیم شود که آب‌وهوای مطلوب جنوب در فصل پاییز و زمستان و ایام غیر پیک سفر تابستانه نیز برای علاقه‌مندان به گردشگری ساحلی و دریایی به راحتی در دسترس باشد.

تقویم زمانی و مکانی باید گردشگرانی با گروه‌های سنی مختلف را جذب کند

وی اضافه کرد: برای مثال شهرهایی مانند مشهد، شیراز، اصفهان، شهرهای شمال کشور و … همواره از انبوه جمعیت گردشگران را میزبانی می‌کنند. این حجم از حضور گردشگر در این شهرها امکانات و خدمات شهری را نیز آن‌گونه متاثر می‌نماید که شهروندان شهرها را نیز با مشکل مواجه می‌کند، اما شهرهایی مانند زابل، زاهدان، بیرجند، کرمان و… که استقبالی از آن‌ها به عمل نمی‌آید، بایستی به گونه‌ای در جدول زمانی و مکانی سفر قرارگیرند. همچنین این تقویم زمانی و مکانی بایستی عملا گردشگرانی با گروه‌های سنی مختلف را جذب نماید مانند بازنشستگان که در ایام غیر پیک سفر نیز بتوانند از خدمات گردشگری با قیمت مناسب استفاده کنند، امیدواریم زیرساخت‌ها و تسهیلاتی که باید در این خصوص در نظر گرفته می‌شد، توسط وزارت خانه‌های مطرح شده در این سند، تامین و تجهیز شود.

عضو هیات علمی پژوهشکده گردشگری جهاد دانشگاهی خراسان رضوی ادامه داد: نکته بعدی که در بیانیه ماموریت مطرح شده «تسهیل ورود به فضای کسب و کار گردشگری و اشتغال‌زایی» است، در این بحث دو مشکل وجود دارد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بحث صدور مجوزها است، صدور مجوز تمامی فعالیت‌های گردشگری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بوده و زمانی که پسوندی از یک هویت و مفهوم دیگر از ساختار اجرایی در کنار مفهوم گردشگری مانند گردشگری کشاورزی، گردشگری صنعتی و … مطرح می‌شود، دستگاه‌هایی که به این سیستم وابستگی دارند مانند جهاد کشاورزی و … ورود پیدا کرده و متقاضی یا مدعی اعمال نظر در این حوزه می‌شوند.

ثابت تیموری خاطرنشان کرد: شکی نیست که نظرات کارشناسی آنها، بسیار ارزشمند است لیکن تنها برای این‌که به صورت تخصصی به هدایت حوزه‌ مربوطه بپردازند و فضا را برای ورود گردشگر به حوزه کسب و کار خود که دارای جذابیت است فراهم‌ کنند، اما اینکه برخلاف آن با افزایش بوروکراسی، مانع تسهیل ورود به فضای کسب و کار گردشگری و اشتغال‌زایی عمل‌کنند و مشاغلی مانند کشاورزان، دامداران و … را که بخواهند به دلیل ورود به حوزه‌ی گردشگری، تغییر کاربری به حساب آورند، به نوعی در فرمول‌های فعالیت‌های اقتصادی، مانع‌تراشی محسوب می‌شود. این در صورتی است که اگر به قالب‌های مفهومی فضای گردشگری بپردازیم متوجه می‌شویم تمام فضاهایی که به گونه‌ای جاذبه گردشگری محسوب می‌شوند به نوعی در قالب کسب‌وکار دیگری قرار گرفته‌اند و لزوما بازدید از آن‌هاست که می‌تواند آن‌ها را به عنوان یک جاذبه معرفی و برای گردشگری جذاب کند که لازم است در این خصوص دقت نظر بیشتری صورت‌ گیرد.

وی ابراز کرد: پس باید اجازه دهند، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی خود مجوزها را صادر کند و دستگاه‌های دیگر در کنار این وزارتخانه قرار گیرند و کار را تسهیل نموده، کیفیت را ارتقا داده، اشتغال‌زایی را تسهیل کنند و از مانع‌تراشی‌ در این حوزه بپرهیزند.

منبع:ایسنا

مرتبط:

قبرس در تلاش برای احیای گردشگری پساکرونا

شوک دوباره به صنعت گردشگری، اینبار از آسمان!

گردشگری بروجرد مغفول مانده است

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس شورای اسلامی گفت: برای رشد و توسعه شهرستان بروجرد در تلاش هستیم.

فاطمه مقصودی در نشست با جمعی از فرهنگیان و فرهیختگان بروجرد که امروز ۱۵ مهرماه صورت گرفت، اظهار کرد: شهرستان در سنوات گذشته با بی‌مهری‌هایی همراه بوده که امروز با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده است.

وی تصریح کرد: رفع مشکلات نیازمند پیگیری و مداومت است و با پیگیری دو نماینده و همراهی همه دستگاه‌ها برای ارتقای شهرستان و توسعه زیرساخت‌ها تلاش می‌کنیم.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس با اشاره به راه‌آهن دورود_بروجرد_ملایر، خاطرنشان کرد: این طرح در گذشته با نام یک آنتن برای بروجرد، در نظر گرفته شده بود که با پیگیری مستمر، این طرح با عنوان راه‌آهن دورود_بروجرد_ملایر در حال ثبت و پیگیری است.

مقصودی اضافه کرد: کریدور شرق به غرب می‌تواند استان لرستان و شهر بروجرد را از بن‌بست خارج کند.

وی بیان کرد: در خصوص دانشگاه علوم پزشکی بروجرد، نیز اقدامات خوبی انجام شده و باید با پیگیری مستمر برای تائید نهایی و راه‌اندازی آن اقدام کنیم.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس ادامه داد: ظرفیت‌های میراث فرهنگی، شخصیت‌های فرهنگی شهرستان، ظرفیت‌های صنایع‌دستی و پیشینه تاریخی این شهر غیرقابل انکار است و باید برای احیای آن تلاش کنیم.

مقصودی اظهار کرد: آثار باستانی و زیرساخت‌های گردشگری بروجرد، مغفول مانده و باید با پیگیری مستمر برای معرفی بیشتر شهرستان تلاش کنیم که در این راستا باید با برنامه‌ریزی دقیق برای توسعه گردشگری شهرستان تلاش کنیم.

وی با اشاره به بُعدِ نظارتی مجلس، تصریح کرد: مسائل اقتصادی، مسائل اجتماعی و فرهنگی کشور در مجلس رصد می‌شود و مطمئناً نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پیگیر رفع مشکلات و مسائل هستند.

نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس در خصوص فرهنگ نیز گفت: فرهنگ ساختنی است و باید با تلاش و پیگیری مستمر و اقدامات فرهنگی برای تقویت آن اقدام کنیم.

منبع:ایسنا

مرتبط:

نظارت میراث فرهنگی بر ساخت و سازهای مجاور خانه بروجردی‌ها

بروجرد _ پاریس کوچولوی ایران

بروجرد؛ سرزمین دشت‌های حاصلخیز و قله‌های مرتفع

گردشگری محمدآباد جانی تازه گرفت

محمدآباد شهری در شرق اصفهان با بافت تاریخی غنی خود، حالا گامی بلند برای توسعه گردشگری برداشته و اولین اقامتگاه سنتی این شهر افتتاح شد.

هرسال هفته دوم مهرماه مانند سال‌ نو برای گردشگری است، زیرا در این هفته روز جهانی گردشگری و هفته جهانی آن است و با انتخاب شعار سال، جنب و جوش بی‌نظیری در این ایام اتفاق می‌افتد. در سال جاری سازمان جهانی گردشگری «گردشگری و توسعه روستایی» را به عنوان شعار سال برگزیده است، شعاری که علی‌رغم روزهای سخت این صنعت در شیوع ویروس کرونا، افقی بلند مدت را ترسیم می‌کند.

گردشگری انواع و اقسام دارد، اما شاید گردشگری روستایی مهم‌ترین آن‌ها باشد که در حال حاضر رغبت به سمت این مدل از گردشگری نیز بیشتر است. صنعت گردشگری از اسفندماه سال گذشته تاکنون روزهای عجیبی را پشت سرگذاشته است و در این بین بخشی از فعالان این صنعت که زنان و جوانان هستند با مشکلات بسیاری روبرو شدند زیرا خاصیت بزرگ صنعت گردشگری رونق اقتصادی قشرهای کم درآمد با شغل‌های ساده و فراهم آوردن توسعه اقتصادی برای مناطق کوچک و کم‌برخوردار است.

از طرفی در سال اخیر و تا پایان بحران ویروس کرونا میل و رغبت سفر به مناطق روستایی بیشتر خواهد بود، شاید به همین دلیل باشد که سازمان جهانی گردشگری در شعار خود بر توسعه لزوم روستایی تاکید کرده است. در روستا ایجاد زیرساخت‌های گوناگونی برای توسعه گردشگری نیاز است که شاید مهم‌ترین آن‌ها را در کنار جاذبه‌های طبیعی و انسان‌ساخت، باید ایجاد اقامتگاه‌ها دانست.

اقامتگاه در عین اینکه می‌تواند به برند گردشگری یک منطقه تبدیل شود، در عین واحد چند نیاز گردشگر از جمله غذا و اقامت را برطرف می‌کند. در واقع اقامتگاه مرکز ثقل و پایگاه مهم گردشگران در یک منطقه است. در سالیان اخیر تب ایجاد اقامتگاه‌های سنتی در کشور بسیار افزایش یافته و بسیاری از روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ ایران از این نعمت برخوردار شدند.

شهر محمدآباد در بخش جرقویه سفلی با جمعیت شش هزار نفری آخرین شهر این منطقه است که دارای اقامتگاه بومگردی با نام گرکویه شده است. محمدآباد درست در محور گردشگری استان اصفهان و در میان مسیرهای شهرهای گردشگرپذیر ورزنه، خارا، شهرضا و قارنه قرار دارد. محمدآباد علی‌رغم اینکه عنوان “شهر” را پشت نام خود یدک می‌کشد، اما بافت قدیمی خود را حفظ کرده و سازه‌های مسجد جامع و ارگ خشتی آن در میان شهر می‌درخشند.

محمدآباد

 

بومگردی وسیله‌ای برای توسعه روستایی

در همین رابطه فریدون الهیاری، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در پیامی که برای افتتاح اقامتگاه بومگردی گرکویه فرستاده بود، اظهار کرد: هفته گردشگری را تبریک عرض می‌کنم و خوشحالیم که امروز شاهد افتتاح یک اقامتگاه بومگردی دیگر در شرق اصفهان هستیم. شرق اصفهان زمینه رونق گردشگری بسیار خوبی دارد و با فعال شدن فعالان صنعت گردشگری در این منطقه شاهد اتفاقات خوبی در شرق اصفهان خواهیم بود.

همچنین فریبا یوسفی، کارشناس گردشگری در حاشیه افتتاح اقامتگاه بومگردی گرکویه درباره نقش اینگونه اقامتگاه‌ها در توسعه روستاها گفت: گردشگری پنج رکن اساسی شامل جاذبه‌ها، حمل و نقل، اقامت، بازاریابی و خدمات فروش و غذا و نوشیدنی دارد. اقامت بخش اصلی یک سفر است و امکان ندارد سفری بدون اقامت داشت. اقامتگاه‌های بومگردی برای پاسخگویی به رفع نیاز درآمدی جوامع محلی آمدند. همچنین گردشگرانی که به دنبال اقامتگاه‌های متفاوت، ساده‌تر و ارزان‌تر بودند نیز به این اقامتگاه‌ها جذب شدند.

معاون علمی دانشگاه سیتی سنتر ادامه داد: به طور کلی اقامتگاه‌ها بومگردی یا اکولوژها شکل دیگری از سفر را به وجود آوردند و باعث توسعه گردشگری روستایی شدند. از اینکه گردشگری روستایی به عنوان شعار سال سازمان جهانی گردشگری برگزیده شد بسیار خوشحالم، زیرا در شرایط کنونی (شیوع ویروس کرونا) گردشگری بین‌المللی شامل تورهای خروجی و ورودی تعطیل شده است.

وی افزود: گردشگری شهری نیز به واسطه شلوغی شهرها و شیوع گسترده‌تر ویروس کرونا تعطیل شده یا به صورت نیمه تعطیل درآمده است. بنابراین گردشگری روستایی در این زمان می‌تواند خود را نشان دهد و به بروز و ظهور برسد. بهترین شکل از این مدل گردشگری نیز گردشگری خلاق است و باید بستری برای نهادینه کردن محورهای خلاقیت نهادینه کنیم.

ظرفیت‌های گردشگری محمدآباد

یوسفی با بیان اینکه “مردم روستا باید از اقتصاد کشاورزی و دامداری صرف فاصله بگیرند و به صورت فصلی در صنعت گردشگری نیز فعالیت کنند” تاکید کرد: زمانی که یک روستا اقتصادی مبتنی بر درآمد گردشگری داشته باشد، در مقابله با بحران‌ها پایدارتر خواهد بود ضمن اینکه رونق گردشگری آن روند مهاجرت از روستا به شهر را تغییر خواهد داد و حتی می‌تواند موجب مهاجرت معکوس از شهر به روستا شود.

این کارشناس گردشگری با اشاره به ظرفیت‌های محمدآباد، اظهار کرد: این شهر پیش‌تر به صورت یک مقصد فرهنگی تاریخی دیده می‌شد، اما در حال حاضر ظرفیت محمدآباد بیش‌از یک بافت تاریخی و بناهای قدیمی آن است. محمدآباد ظرفیت گردشگری معدنی، ناملموس، خلاق و اکوتوریسم را دارد؛ حتی امکان ساخت موزه نیز در این شهر موجود است. ظرفیت پنهان محمدآباد گردشگری عشایری است که به عنوان سوژه‌ای ناب می‌شود به آن پرداخت.

محمدآباد

 

جامعه محلی اولین ذی‌نفعان توسعه گردشگری

مریم هدائیان، رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان اصفهان نیز در حاشیه افتتاح اقامتگاه بومگردی گرکویه، گفت: در حال حاضر به دلیل شیوع ویروس کرونا، مردم کمتر برای سفر ریسک می‌کنند، اما اولویت سفر به خارج از شهرهای بزرگ بیشتر شده است؛ زیرا امنیت و اطمینان خاطر در روستاها و شهرهای کوچک بیشتر است. تا زمانی که بحران ویروس کرونا وجود دارد، اولویت سفر با روستاها و شهرهای کوچک است. این اتفاق رونق گردشگری را حفظ خواهد کرد و چرخه اقتصادی این صنعت ثابت نخواهد ماند.

وی ادامه داد: این مدل از گردشگری منفعت بسیاری برای جوامع محلی خواهد داشت، زیرا جامعه‌های کوچک‌تر معمولاً از امتیازات و امکانات بهتری برخوردارند. رشد گردشگری در شهرهای کوچک و روستاها به رونق اقتصادی این جوامع کمک خواهد کرد. بنابراین تسهیلات و امکانات رفاهی بهتری مانند جاده، بیمارستان و غیره نصیب مردم محلی خواهد شد؛ بنابراین افزایش کیفیت زندگی در کنار رشد اقتصادی نیز به دست می‌آید.

هدائیان با اشاره به اقامتگاه بومگردی گرکویه شهر محمدآباد، توضیح داد: محمدآباد فاصله زیادی تا اصفهان ندارد، اما ظرفیت گردشگری بسیار بالایی در این منطقه وجود دارد که متأسفانه تاکنون به آن بی‌توجهی شده است. مهم‌ترین رکن در گردشگری روستایی سود بردن جامعه محلی از آن است که با ایجاد اقامتگاه بومگردی این اتفاق خواهد افتاد.

رئیس انجمن صنفی راهنمایان گردشگری استان اصفهان درباره اهمیت فرهنگسازی سفر در شهرهای بزرگ، تصریح کرد: باید برای سفر به مناطق روستایی فرهنگسازی با استفاده از آموزش و تبلیغات توسط مسئولان مرتبط انجام شود. در این رابطه راهنمایان گردشگری می‌توانند مؤثر باشند، راهنمایان بهترین مشاوران گردشگری هستند و در طراحی بسته‌های جدید سفر و کمک به ذی‌نفعان محلی بیشتری یاری را می‌رسانند. اما شاید مهم‌ترین نقش راهنمایان ایجاد بستر و کانال ارتباط بین جامعه محلی است.

محمدآباد

 

تنها گردشگری می‌ماند!

بخشدار جرقویه سفلی نیز درباره افتتاح اقامتگاه بومگردی گرکویه در شهر محمدآباد اظهار کرد: بهره‌برداری از این اقامتگاه برای منطقه و شهر محمدآباد بسیار حائز اهمیت است. اهمیت صنعت گردشگری روز به روز بیشتر شده و خود را نشان می‌دهد و حتی برخی گردشگری را جایگزین صنعت نفت برای اقتصاد ایران می‌دانند. تحریم‌های شدید بین‌المللی باعث شده که نتوانیم حتی یک بشکه نفت را بفروشیم، امیدواریم با توسعه صنعت گردشگری وابستگی کشور به درآمد نفت کاهش یابد.

حسن جعفری هرندی ادامه داد: منطقه جرقویه دارای ظرفیت‌ها و استعدادهای گردشگری بالقوه نظیر منطقه دریاچه نمک، کویر، منطقه حفاظت شده کلاه‌قاضی، روستاهای قارنه، آذرخواران، حسین آباد، محمدآباد و سعادت‌آباد است. همچنین ظرفیت بزرگ حضور عشایر نصرآباد نیز در منطقه وجود دارد که در حدود ۲۰ روز دیگر از ییلاق بازخواهند گشت و در منطقه بندعرب‌ها مستقر خواهند شد.

وی تاکید کرد: از تمام فعالان گردشگری منطقه و افرادی که در ساخت زیرساخت‌هایی نظیر اقامتگاه سنتی گرکویه سهیم بودند، تشکر می‌کنم. برخی اقتصاددانان معتقدند که در ۵۰ سال آینده بسیاری از شغل‌هایی که امروزه وجود دارد به فراموشی سپرده خواهد شد؛ به جز صنعت گردشگری. پس باید برای رونق این صنعت قدم برداشت.

شرق اصفهان همان راه توسعه گردشگری است که استان به آن احتیاج دارد، نوازش آفتاب در کنار کویر و کوه و در روستاهای تاریخی این منطقه همان ظرفیتی است که هنوز درست شناخته نشده است. حالا افتتاح اقامتگاه در نقاط مختلف این منطقه مانند محمدآباد یک حرکت جزئی در راستای یک جهش بزرگ در توسعه گردشگری است. راه توسعه گردشگری اصفهان از شرق می‌گذرد.

منبع:ایمنا

مرتبط:

تپه اشرف _نکاتی دربارۀ میراثِ پنهانِ اصفهان

سرای بدیع یا خانه حاج رسولی ها اصفهان

تاریخچه هتل عباسی اصفهان

توسعه استان قزوین در گرو رونق گردشگری است

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین گفت: توسعه قزوین با توجه به استعدادهای فراوان در زمینه گردشگری، در گرو رونق این بخش است.

علی فرخزاد بعدازظهر شنبه در آئین بهره برداری از اقامتگاه بوم گردی روستای رزجرد قزوین که به مناسبت هفته گردشگری انجام شد، افزود: گردشگری یکی از هدف گذاری های مهم در سند چشم انداز قزوین به شمار می رود و می تواند عامل مهمی برای رشد و توسعه استان باشد.

وی اظهار داشت: در دولت یازدهم و دوازدهم اقدامات قابل توجهی برای توسعه زیرساخت های گردشگری در استان قزوین انجام شده است که نمونه آن ایجاد ده ها هتل و اقامت گاه بوم گردی است.

این مسوول گفت: یکی از منابع درآمدی روستاها جذب گردشگر است و اقامت گاه های بوم گردی می توانند به شکل مستقیم و غیرمستقیم منجر به توسعه روستاها شوند که این مهم در روستاهای مستعد و دارای جاذبه استان مورد توجه قرار گرفته است.

فرخزاد با بیان اینکه گردشگری در کشور و جهان به دلیل شیوع کرونا با خسارات فراوانی روبرو شده است، اظهار امیدواری کرد با مهار کرونا و همچنین نهادینه شدن فرهنگ رعایت پروتکل های بهداشتی این بخش بتواند به رونق بازگردد.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قزوین نیز گفت: با استقبال خوب سرمایه گذاران بخش گردشگری، به زودی تعداد اقامت گاه های بوم گردی فعال استان به ۳۰ مورد افزایش می یابد.

علیرضا خزائلی افزود: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی قزوین از متقاضیان سرمایه گذاری برای ایجاد زیرساخت ها و تاسیسات گردشگری در روستاهای هدف گردشگری و مستعد در این زمینه دعوت به عمل می آورد.

وی اظهار داشت: در حال حاضر بیشترین متقاضیان سرمایه گذاری برای ساخت اقامتگاه های بوم گردی مربوط به الموت شرقی است اما تقریبا در همه شهرستان ها و بخش ها روستاهای واجد شرایط برای ایجاد تاسیسات گردشگری وجود دارد که باید مورد توجه سرمایه گذاران بومی و غیربومی قرار بگیرد.

در این مراسم، اقامتگاه بوم گردی روستای رزجرد با ۲۲ میلیارد ریال سرمایه گذاری به بهره برداری رسید.

منبع:ایرنا

مرتبط:

کلیسای کانتور قزوین

سفری به اعماف غار قلعه کرد قزوین

واقعیت جالب روستای مرگ قزوین چیست؟

تاکید بر تخصص‌گرایی در حوزه‌های گردشگری

یک راهنمای تورهای گردشگری گفت: حضور افراد غیر متخصص در حوزه گردشگری یکی از دلایل ضربه و آسیب این حوزه است.

حسین مهدیان  در خصوص اقدامات حمایتی از حوزه گردشگری در دوران شیوع بیماری کرونا اظهار کرد: نه تنها کمک و حمایت‌های زیر ساختی از سمت دولت صورت نگرفته بلکه متاسفانه باعث ضربه هم شده است، این ضربه‌ها در برخی از موارد به صورت مستقیم و خواسته و در برخی دیگر به صورت ناخواسته اتفاق افتاده است.

وی افزود: قسمت ناخواسته آسیب‌های وارده این است که خیلی ساده اجازه داده می‌شود افراد غیر متخصص و غیر توانمند در مقام‌هایی قرار گرفته و فعالیت‌هایی را انجام دهند، برای مثال افرادی که از رشته‌ گردشگری و مشتقات آن در دانشگاه فارغ‌التحصیل نشده‌اند در حال حاضر به عنوان مدرس در دبیرستان‌ها مشغول به تحصیل هستند. این موضوع چیزی حدود هفت سال است که انجام می‌شود و دانش‌آموزانی که در هنرستان‌ها به تحصیل در حوزه گردشگری و هتل‌داری مشغول بودند در حال حاضر وارد کار شده‌اند؛ پس بنابراین نسل امروزی‌مان نیز نسل غیر متخصص هستند، لذا افرادی باید برای تدریس در این حوزه انتخاب شوند که بتوانند تحولی ایجاد کرده و اطلاعات به روزی را در اختیار دانش‌آموزان و محصلان این حوزه بگذارند.

وی اضافه کرد: اکنون مشاهده می‌شود که هتل‌ها به جای افراد تحصیل کرده در رشته هتل‌داری و گردشگری که در سطح کشور تعداد آن‌ها بسیار زیاد است، از افراد تجربی در این کار استفاده می‌کنند. البته باید بگویم که استفاده از افراد تجربی در این حوزه بد نیست اما تا حدودی یک ضعف محسوب می‌شود و بالاخره روزی باید جلوی این ضعف گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: راهنمایانی که با طبقه متوسط جامعه در سفری همراه هستند، تقریبا به دو دسته تقسیم می‌شوند، دسته اول راهنمایانی که از علم و سواد در این حوزه به خوبی برخوردارند و زمانی که از مکان تاریخی کشور دیگری بازدید می‌کنند، علاوه بر بیان تاریخ مقصد همزمان از همان دوران تاریخی در کشور خودمان نیز صحبت می‌کنند و حداقل در ذهن یک نفر شاید این تغییر رخ دهد که تمایل پیدا کند با فرهنگ کشور خودش بیشتر آشنا شود و اصلا ماهیت سفر به این است که افراد انگیزه‌ای جدید برای ادامه سفرهای خود و شناخت فرهنگ‌های جدید پیدا کنند.

این راهنمای تورهای گردشگری ادامه داد: دسته دیگر اما افرادی هستند که هیچ مهارت خاصی در ترغیب مسافر برای ادامه سفرهایش ندارند، مسلما آشنا شدن با فرهنگ‌های جدید برای تمام ایرانی‌ها از جذابیت بالایی برخوردار خواهد بود اما زمانی که افراد غیر متخصص در این کار مشغول باشند و در حوزه‌های وابسته به گردشگری از آن‌ها استفاده شود، تعالی کار در این حوزه وجود نخواهد داشت و اوضاع تغییری نخواهد کرد.

این راهنمای تورهای گردشگری در خصوص نحوه مدیریت حوزه گردشگری دیگر کشورها در بحران کرونا تشریح کرد: از این موضوع اطلاع زیادی ندارم اما دیگر کشورها با توجه به دیده‌ها و شنیده‌های من قطعا تمهیداتی برای جبران خسارات این مدت و حتی برنامه‌ریزی‌هایی دارند که بهتر از گذشته به فعالیت‌های گردشگری خود ادامه دهند؛ چرا که زیرساخت‌ها در آن‌جا فراهم است. البته در برخی از کشورها شاهد اقدامات منفی نیز بوده‌ایم؛ مانند برخی کشورهای اروپایی و انگلستان که در صورت جابه‌جایی مکانی دورتر از قانون تصویب شده در دوران بحران، باید جریمه‌های سنگینی را می‌پرداختند.

وی بیان کرد: بیماری کرونا بر گردشگری تمام کشورها تاثیرگذار بوده و باعث آسیب این حوزه شده است، اما در ایران ما با آسیب‌های جدی‌تری از کرونا روبه‌رو هستیم که دیگر کشورها درگیر آن نیستند؛ این مساله نیز مربوط می‌شود به نرخ ارز که در یک حساب سرانگشتی متوجه خواهیم شد با توجه به قیمت فعلی دلار دیگر نمی‌توان شاهد سفر افراد به دیگر کشورها بود و این مساله به نظر من بیشتر و زودتر از کرونا این صنعت را دچار آسیب کرده است.

این راهنمای تورهای گردشگری متذکر شد: اگر دولت و بخش خصوصی در مورد حوزه گردشگری به صورت همزمان خواستار چیزی نباشند اتفاقی رخ نخواهد داد. گردشگری یک ماشین است که هر کدام از دستگاه‌ها و ارگان‌های گفته شده یک چرخ‌دنده از آن به حساب می‌آیند، البته در این میان فعالان این حوزه، دولت و دیگر ارگان‌ها هر کدام باید در جای خود به فعالیت درست مشغول باشند.

منبع:ایسنا

مرتبط:

ابهام در ورود رایگان راهنمایان گردشگری به بناهای تاریخی

آسیب ۶۵ درصدی کرونا به گردشگری کشور

شهرداری آماده ترویج سفر مسئولانه و رونق گردشگری است

شهردار شهر میراث جهانی یزد با اشاره به ضرورت رونق صنعت گردشگری می‌گوید: شهرداری آماده هر نوع کمک و همکاری برای رونق صنعت گردشگری به خصوص فرهنگ‌سازی «گردشگری و سفر مسئولانه» است.

«جمال‌الدین عزیزی» در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، با اشاره به ضرورت رونق گردشگری و انجام اقداماتی برای نجات این صنعت از  رکود فعلی، اظهار می‌کند: متاسفانه گردشگری همچنان دچار بحرانی جدی است و من معتقد هستم که باید برای آنچه امروز با عنوان «سفر مسئولانه» مطرح می‎شود، برنامه‌ریزی کنیم.

وی با تاکید بر ضرورت برنامه‌ریزی و تدوین دستورالعمل و پروتکل‌های سفر مسئولانه در یزد با در نظر گرفتن مصوبات ستاد ملی و استانی کرونا، تصریح می‌کند: باید با تدوین چنین دستور‎العملی برای تبلیغات، کنترل مسافران و سایر موارد مربوطه با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و مشروط به مصوبات ستاد کرونا اقدام شود.

این مسئول با تاکید بر این که نباید با تعلل در این رابطه رکود صنعت گردشگری را تداوم بخشید، می‌گوید: آب جاری هم در صورت ماندگار شدن بیش از حد، دچار گندیدگی می‎شود و خاصیت خود را از دست می‌دهد لذا گردشگری هم اگر بیش از حد در شرایط رکود بماند، از دست می‌رود.

وی از رکود صنعت گردشگری خارجی یاد می‌کند و می‌گوید: در این صورت باید اقتصاد گردشگری بر پایه رونق گردشگری داخلی نجات پیدا کند لذا زمان آن رسیده تا با اقدامی موثر تحرکی به حوزه گردشگری ببخشیم.

عزیزی با تاکید بر این که صنعت گردشگری صرفا هتل‌داری و مشاغل مربوط به گردشگری نیست، می‌گوید: گردشگری بسیار فراتر از  این صنعت است و مشاغل و صنوف بسیاری را به خود درگیر کرده است لذا با رونق این صنعت، اقتصاد کشور پویاتر می‎شود.

شهردار شهر تاریخی یزد با بیان این که برنامه‌ریزی برای رونق صنعت گردشگری باید از سوی متولیان این صنعت انجام شود، می‌گوید: شهرداری آماده هر نوع کمک و همکاری در زمینه تبلیغات و اقدام برای رونق این صنعت به خصوص فرهنگسازی «گردشگری و سفر مسئولانه» است.

وی شهرداری را عامل ریل‌گذاری و مهیا کردن بسترهای شهر اعلام می‌‎کند و می‌گوید: تفاهم‌نامه‌ مثلث طلایی، خواهرخواندگی‌ها و سایر اقدامات شهرداری صرفاً ایجاد بستری برای بهره‌وری صنعت گردشگری، حوزه اقتصادی و آموزشی است.

عزیزی در رابطه با اقدام برای توسعه روابط شهری همانند تفاهم‌نامه مثلث طلایی به خصوص با مقاصد گردشگری یزد، خاطرنشان می‌کند: آماده ایجاد هر نوع ظرفیت مثبت و زیرساخت شهری مورد نیاز جامعه گردشگری هستیم اما باید این نیاز و مطالبه از سوی جامعه گردشگری و فعالان این صنعت اتفاق بیفتد.

منبع:ایسنا

مرتبط:

گشتی در خاک شاهدیه یزد

آشنایی با قلعه سریزد

سفری به کویر کاراکال یزد

گیر گردشگری استان مرکزی کجاست؟

در سال‌های اخیر گردشگری به عنوان یکی از پایه‌های اقتصاد مطرح است و برخی حتی این صنعت را جایگزینی برای نفت می‌دانند و معتقدند گردشگری می‌تواند اقتصاد ایران را از معضل تک محصولی نجات دهد.

در سال ۲۰۱۹ میلادی ۱.۵ میلیارد سفر گردشگری بین‌المللی در سراسر جهان انجام شد که حکایت از رشد چهار درصدی در مقایسه با سال ۲۰۱۸ دارد و سهم خاورمیانه در قیاس با دیگر کشورهای جهان بیشتر و معادل هشت درصد بوده است، البته این رشد بین‌المللی در مجموع نتوانست خود را به رشد هفت و شش درصدی که در سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ حاصل شده بود، برساند.

ایران سرزمینی چهار فصل همراه با جاذبه‌ها و پتانسیل‌های مختلف است که قطعا می‌تواند مقصد بسیاری از گردشگران مذهبی، طبیعتی، تاریخی، صنعتی، سلامت و … باشد، اما هنوز در جذب گردشگر آنطور که باید و شاید موفق نبوده است، تا قبل از کرونا، تحریم‌ها و برخی تبلیغات منفی علیه این سرزمین در جهان، قدری بر باور گردشگران تاثیر منفی داشت هرچند تلاش های بسیاری در حوزه های مختلف و بویژه بخش خصوصی برای باز شدن افق های جدید به روی گردشگری کشور و برقراری تعامل با گردشگران انجام شد، اما با شیوع کرونا عملا صنعت گردشگری و اقتصاد این حوزه ضربه فنی شد و در واقع تاکنون یکی از اهرم‌های تقویت اقتصاد کشور از مدار خارج شده است.

اما سوال اینجاست که چرا با وجود پتانسیل‌های مختلفی که در استان‌های ایران به لحاظ گردشگری وجود دارد، هنوز این صنعت عقب است؟ چرا هنوز استان‌ها یک بُعد از گردشگری خاص را به نام خود نزده‌اند؟ چرا هنوز یک لوگو یا نماد گردشگری در کشور یا استان‌ها وجود ندارد تا بتوان مشخصه‌های گردشگری در منطقه‌ را بیشتر نمایش داد؟

مسلما هر یک از سوالات فوق در هر استانی دلایل و پاسخ‌های مختلفی دارد، اما راه دور نمی‌رویم، چرا در همین استان مرکزی که در واقع شاهراه مواصلاتی کشور است و قدمتی کهن دارد، می‌تواند در بعد گردشگری طبیعی، صنعتی و سلامت خودی نشان دهد، گردشگری رونقی ندارد؟

استان مرکزی در تاسیسات گردشگری کم و کاستی ندارد

معاون گردشگری استان مرکزی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه برخی از استان‌ها در ابعاد مختلف گردشگری برخوردار و برخی کم برخوردار هستند، افزود: استان مرکزی شاید در اذهان مردم استانی کم برخوردار یا عبوری شناخته شده باشد، اما ظرفیت‌های غنی برای جذب گردشگر دارد که معرفی آنها فقط در حیطه وظایف میراث فرهنگی نیست و لازم است دستگاه‌های مختلف مانند شهرداری‌ها، منابع طبیعی، راه و شهرسازی و دستگاه‌های حاکمیتی مانند استانداری به این عرصه ورود کنند.

سید حسن حسینی با اشاره به پتانسیل‌های گردشگری استان در حوزه های صنعتی، سلامت، طبیعت‌گردی و جاذبه‌های تاریخی تصریح کرد: این استان به لحاظ تاسیسات گردشگری کم و کاستی ندارد و هرگاه متقاضی استفاده از این تاسیسات مراجعه کرده است مشکلی بروز نکرده، اما لازم است که بخش خصوصی در کنار میراث فرهنگی قوی‌تر ظاهر شود.

موفقیت بخش خصوصی نیازمند خلاقیت است

وی گفت: میراث فرهنگی تور گردشگری برگزار نمی‌کند، بلکه مجوزهایی به بخش خصوصی می‌دهد تا جذب گردشگر را دنبال کند و در واقع این دفاتر خدمات مسافرتی هستند که طبق وظایف و رسالت کاری خود تورهای خارجی و داخلی را جذب می‌کنند، اما آنچه در این سال‌های بیشتر خودنمایی کرده، ضرورت برخورداری این دفتر از خلاقیت بیشتر بوده است تا با برنامه‌ریزی‌های خاص و ابتکار عمل تورهای خارج از استان یا خارج از کشور را جذب استان مرکزی کنند.

حسینی با بیان اینکه دفاتر خدمات مسافرتی باید با معرفی جاذبه‌های گردشگری استان به شکل جذاب، گردشگر را جذب کنند، افزود: شاید برخی از دفاتر اعلام کنند که زیرساخت‌های گردشگری در استان وجود ندارد، اما داشته‌های کنونی استان کاملا برای تورهای گردشگری کفایت می‌کند و هیچگاه تامین تقاضاهای گردشگران با مشکل روبرو نبوده است و به اندازه تقاضا، عرضه از حیث وجود هتل‌های مختلف، اقامتگاه‌های بومگردی، رستوران‌های سنتی و مدرن و مجتمع‌های خدماتی رفاهی بین راهی و … انجام شده است.

دفاتر خدماتی خارج از استان فعال‌تر و خلاق‌ترند

وی با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان مرکزی که در مسیر شاهراه عبوری کشور واقع شده و از زیرساخت‌های اقامتی و پذیرایی مناسبی برخوردار است، گفت: میراث فرهنگی هر ساله اقدامات و اعتبارات لازم برای تبلیغات و ارائه ظرفیت‌های گردشگری به استان اختصاص می‌دهد و در حال حاضر با توجه به شرایط، فضای مجازی ابزاری برای نمایش این پتانسیل‌ها قرار داده شده است ولی آنچه مسلم است لزوم همت بخش خصوصی است، مسلما تعامل بین دفاتر خدمات مسافری و هتل‌ها و تمهیدات و توافقاتی مانند تخفیف اقامت در هتل‌ها می‌تواند شمار تورهای ورودی به استان را افزایش دهد، استان مرکزی و برخی جاذبه های خاص استان تجربه‌هایی موفقی در جذب گردشگری دارند و می‌توان از این تجربه‌ها در سطح وسیع استفاده کرد.

معاون گردشگری استان مرکزی بیان کرد: زمانی که غار چال نخجیر دلیجان به عنوان یک غار طبیعی و زنده پذیرای گردشگران بود، تورهای زیادی از تهران، اصفهان، قم و دیگر نقاط کشور وارد شدند، اما تمامی تورها و دفاتر خدمات مسافری مربوط به خارج از استان بودند که این گردشگران را به استان وارد کردند، به همین دلیل بخش خصوصی و دفاتر خدمات مسافری استان باید برنامه‌ریزی و خلاقیت بیشتری در جذب گردشگر به خرج دهند و قطعا تعامل با هتل‌ها می‌تواند این صنعت را تکمیل کند.

برندسازی نیازمند حمایت است/خلاء نماد گردشگری در استان مرکزی

وی با بیان اینکه سرمایه گذاری در بخش گردشگری نیازمند تسهیل شرایط و تعامل بین دستگاهی با بخش خصوصی است، گفت: سال ۱۳۸۰ جشنواره گل و گیاه محلات که در واقع ظرفیتی برای استان مرکزی محسوب می‌شود، با همه دشوارها و مشقات به منظور معرفی این شهرستان و پتانسیل‌های آن برگزار شد، مسلما برای اثربخشی چنین برنامه‌ای باید تعامل بین بخشی صورت می‌گرفت که هنوز این شرایط حاصل نشده و با وجود اینکه هرسال این جشنواره برگزار می‌شود، اما در حد انتظارات نیست.

حسینی افزود: در سال ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ موضوع برندسازی روستاهای استان مدنظر قرار گرفت و با توجه به اینکه استان مرکزی جزو معدود استان‌هایی است که تعداد بسیاری روستا دارد، تلاش شد برندسازی در این راستا مدنظر قرار گیرد، اما مسلما این برندسازی نیازمند حمایت است. در هیچ نقطه‌ای از کشور این حجم مفاخر و مشاهیر که مربوط به استان مرکزی است را نمی‌توان یافت، اما آنها تاکنون به معنای واقعی معرفی نشده‌اند و مسلما میراث فرهنگی به تنهایی نمی‌تواند قدم در این مسیر برندسازی بگذارد.

وی با تاکید بر خلاءهای موجود در حوزه تعریف نماد گردشگری در استان و شهرستان‌های مختلف، اظهار کرد: مسلما تعریف یک نماد یا لوگو برای هر منطقه لازم و ضروری است و قطعا براساس آن می‌توان معرفی قدرتمندی از یک منطقه داشت، اما این خلاء همچنان نه تنها در استان مرکزی بلکه در کشور وجود دارد و باید برای جبران این کمبود، اتاق فکری تشکیل شود تا براساس ظرفیت‌ها و داشته‌ها و تعریف یک نماد بهترین شکل معرفی یک منطقه انجام گیرد.

گردشگری استان خوابیده است

حسینی با بیان اینکه صنعت گردشگری می‌تواند اقتصاد یک کشور را متحول کند، اما چالش‌های بسیاری را پیش‌رو دارد، گفت: متاسفانه صنعت گردشگری در حال حاضر وضعیت خوبی ندارد، از پیش از نوروز ۹۹ تاکنون این صنعت خوابیده است، بخش خصوصی به دلیل کاهش درآمد شدید دست به تعدیل نیرو زده است و دفاتر خدمات مسافرتی عملا تعطیل هستند و هر روز ضرر بیشتری را متحمل می‌شوند و با توجه به شرایط، این ضرر و زیان‌ها همچنان ادامه خواهد داشت.

معاون گردشگری استان مرکزی بیان کرد: شاید تعداد تورهایی که در حال حاضر در استان برگزار می‌شود به تعداد انگشتان یک دست نباشد و با توجه به شرایط، برخی از فعالان این حوزه دست به برگزاری تورهای مجازی زده اند. وضعیت بسیار بد است و هیچ راهکاری هم وجود ندارد، تمامی هتل‌ها پروتکل‌های بهداشتی را رعایت می‌کنند، اما در مقابل، صحبت از اعمال محدودیت های سفر می‌شود و عملا این تناقض، رونق صنعت گردشگری را کاهش داده و ضرر و زیان‌ها را افزایش می‌دهد و چاره‌ای هم فعلا وجود ندارد.

به گزارش ایسنا، ‌ با اتمام سال ۲۰۱۹ و آغاز ۲۰۲۰ باور و تصور همگان این بود که صنعت گردشگری در سال جدید میلادی می‌تواند رشدی بیشتر از سال ۲۰۱۹ را تجربه کند، اما صنعت گردشگری جوان نوپای ایران که رونق گرفتن آن زیرساخت و توجه می‌طلبد، یک پاندمی عجیب و غریب در کمین خود یافت که نه تنها گردشگری بلکه همه بخش‌ها و ارکان اقتصاد جهان را درگیر کرد.

در واقع ، در گیر و دار رونق بخشی به این صنعت که می‌توانست یکه‌تازی کند، کرونا آمد و همان اقتصاد دست و پا شکسته گردشگری در ایران را نیز به گل نشاند.

در هفته گردشگری، این صنعت در واقع به زمین خورده است، زمین خوردنی که شاید برخی فعالان این حوزه بلند شدنی در پی  نداشته باشد، طبق آخرین آمار، خسارت ناشی از کرونا به صنعت گردشگری استان مرکزی به بیش از ۶ میلیارد تومان می‌رسد و مشخص نیست که جبران این خسارت از چه راهی انجام خواهد شد.

صنعتی که روزی می‌توانست اقتصاد جهان را متحول کند، امروز به گل نشسته و کسی را یارای نجات آن نیست و شاید با ادامه‌دار بودن کرونا و کاهش سفرها، جبران این حجم خسارت به این زودی‌ها میسر نباشد.

منبع:ایسنا

مرتبط:

نیازمند پوست اندازی در صنعت گردشگری هستیم

تجربه سفر مجازی با گوگل در روز جهانی گردشگری

برند گردشگری ایران رونمایی شد

بهترین سناریو برای نجات صنعت گردشگری ایران در شرایط کرونایی

معاون گردشگری اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان جنوبی گفت: بهترین سناریو برای حفظ و حمایت از مشاغل مرتبط با گردشگری، حمایت ویژه از توسعه صنعت گردشگری داخلی (با رعایت پروتکل‌های بهداشتی ستاد مبارزه با کرونا) خواهد بود.

مرتضی عربی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه استان می‌تواند تمام نیاز اشتغالش را از ناحیه ظرفیت‌های گردشگری که در اختیار دارد، برطرف سازد، اظهار کرد: باید توجه داشت که گردشگری در سراسر دنیا، بدون توجه و همکاری تمامی دستگاه‌های ذیصلاح امکان‌پذیر نیست.

وی با بیان اینکه توسعه گردشگری یکی از بهترین راه‌حل‌های رفع و کاهش معضل بیکاری در جوامع امروزی است، تصریح کرد: از هر ۱۰ شغل در دنیا یک شغل در صنعت گردشگری و مهمان‌پذیری است.

معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع خراسان جنوبی بیان کرد: بر اساس آماری که از سوی شورای جهانی اعلام شده در یک دهه اخیر از هر پنچ شغل ایجاد شده یک شغل مربوط به گردشگری و مهمانپذیری بوده و بر این اساس ۱۰ درصد مشاغل کل جهان در حوزه گردشگری است.

عربی با بیان اینکه تنها در سال ۲۰۱۸ میلیادی ۳۱۸ میلیون شغل در حوزه گردشگری ایجاد شده است که بیانگر اهمیت این حوزه در اشتغال‌زایی در سطح دنیاست، گفت: گردشگری در ایران در ابتدای راه با برنامه ملی توسعه گردشگری به‌ صورت جدی پیگیری شد.

وی خاطرنشان کرد: در ابتدای راه باید نظرات مسئولان محلی، شهرستانی و استانی را در خصوص گردشگری جویا شد و پس از جمع‌آوری اطلاعات مشخص می‌شود که گردشگری چه اهمیتی برای ما دارد و در نهایت نگاه مشخص و شفاف شود.

معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع خراسان جنوبی با اعلام اینکه خوشبختانه امروز نمایندگان مردم در شهرستان‌های استان پای کار آمده و از گردشگری حمایت کرده‌اند، ادامه داد: این رویداد بیانگر تغییر نگاه به گردشگری طی سال‌های اخیر است که گردشگری را به عنوان یک مطالبه عمومی مطرح ساخته است.

عربی با تأکید بر اینکه امید است عزم و اراده استانی در این زمینه شکل گیرد تا بتوان تمام ویژگی‌های خوبی که از صنعت گردشگری انتظار می‌رود محقق شود، افزود: عزم خوبی در حال شکل‌گیری است که هنوز به نقطه مطلوب نرسیده به همین خاطر باید عزم را برای حرکت دادن قطار گردشگری جزم کرد.

وی ادامه داد: شعار سال ۲۰۲۰ روز جهانی گردشگری مصادف با ۲۷ سمپتامبر “گردشگری و توسعه روستایی” است و در خراسان جنوبی تقویت گردشگری روستایی در اولویت‌های توسعه گردشگری است و دلیل آن هم وجود روستاهایی با قابلیت‌های کم نظیر تاریخی، فرهنگی و طبیعی است.

معاون گردشگری، سرمایه گذاری و تامین منابع خراسان جنوبی بیان کرد: به همین دلیل در طی این سال‌ها، تمرکز بر احداث و بهره‌برداری از اقامتگاه‌های بوم‌گردی در این روستاها بوده است و در حال حاضر حدود ۵۹ اقامتگاه بوم‌گردی در استان به بهره‌برداری رسیده و قطعا ورود گردشگران به این اقامتگاه‌ها باعث صدور فرهنگ این منطقه از کشور از طریق ارائه محصولات محلی، خوراک، لباس و پارچه های سنتی، آداب و رسوم، صنایع دستی و … می‌شود.

عربی با بیان اینکه اما در سال جاری وضعیت گردشگری با توجه به وجود بیماری کووید ۱۹ متفاوت است، افزود: طبق بررسی‌های شورای جهانی سفر و گردشگری با شیوع ویروس کرونا، بیش از ۷۵ میلیون شغل در  صنعت گردشگری در معرض خطر هستند و تحقیقات نشان می‌دهند که از دست دادن تولید ناخالص داخلی در بخش سفر و گردشگری ۲.۱ تریلیون دلار بر اقتصاد جهان زیان وارد کرده است.

وی تصریح کرد: این ویروس جابه‌جایی و ارتباط بین انسان‌ها را هدف قرار داده و بیشترین آسیب را صنعت گردشگری از این ویروس در سطح جهانی دیده است و بعد از جنگ جهانی دوم چنین اتفاقی در حوزه گردشگری نیفتاده بود.

وی با بیان اینکه بنابر اعلام وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، با شیوع کرونا نزدیک به ۱۳ هزار راهنمای گردشگری در ایران شغل خود را از دست داده‌اند، یادآور شد: حدود ۸۰ درصد از گردش مالی صنعت گردشگری کشور توسط گردشگران داخلی ایجاد می‌شود و تحریک هدفمند تقاضا می‌تواند زیان ناشی از بحران کرونا را در این صنعت و کسب و کارهای وابسته به آن را به حداقل برساند.

عربی خاطرنشان کرد: با توجه به سناریوهای مختلف ارائه شده از سوی مراکز علمی و پژوهشی در سطح جهان، در خصوص آینده صنعت گردشگری و کرونا، به نظر می‌رسد با ادامه روند موجود مبنی بر توصیه در خانه ماندن و طرح فاصله‌گذاری اجتماعی، حداقل تا یک سال آتی سفرهای بین‌المللی در حوزه گردشگری به منظور جلوگیری از شیوع مجدد این بیماری، با تأخیر و ملاحظات خاصی همراه خواهد شد و کشورها به ویژه کشورهایی که غالب ورودی‌های آن از کشورهای همسایه (که دارای امکانات پیشگیری و کنترل کمتری نسبت به کشور ما هستند) این ملاحظات را جدی‌تر دنبال خواهند کرد.

منبع:ایسنا

مرتبط:

گردشگری مجازی ناجی صنعت گردشگری از بحران کرونا

گردشگری به مرز نابودی رسیده است

رییس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی با انتقاد از سیاست‌گذاری‌های گردشگری و بی‌توجهی به وضعیت وخیم این صنعت در ایران، گفت: نصف سال گذشت، گردشگری به مرز نابودی رسیده اما نه حمایت درستی شده و نه سیاست‌گذاری‌های نجات‌بخش اتفاق افتاده است.

حرمت‌الله رفیعی  اظهار کرد: صنعت سفر و گردشگری در ایران در حالت عادی با آغاز پاییز و تا پایان سال، افت شدیدی را تجربه می‌کند. معمولا در نیمه دوم سال از بار سفرها کاسته می‌شود، حالا که ویروس کرونا وجود دارد طبیعتا وضع بدتر خواهد شد. با پایان این فصل هم فعالیت‌های انتخابات ریاست جمهوری آغاز می‌شود، پس عملا نمی‌توانیم انتظاری برای تغییر این شرایط داشته باشیم و در خوش‌بینانه‌ترین حالت تا پایان سال ۲۰۲۱ گردشگری حرفی برای گفتن ندارد.

او ادامه داد: البته می‌شد گردشگری را از خردادماه که محدودیت سفر بین استانی برداشته شد، نجات داد. می‌شد سیاست‌گذاری بهتری داشت و سفرهای داخلی را مدیریت و کنترل کرد که هم ویروس در کشور تا این اندازه شدت نگیرد و هم گردشگری بهبودی نسبی پیدا کند. می‌شد پروتکل‌های بهداشتی را سختگیرانه‌تر اجرا و رعایت کرد. اهمیت ندادند. البته حرف‌های قشنگی زده شد ولی اتفاقی برای این صنعت نیفتاد. می‌شد گردشگری را نجات داد اما ترجیح دادند به کارهای دیگری بپردازند، مشغول راه‌اندازی تشکل‌های خصوصی شدند، هنوز مشکل خانه مسافرها را حل نکرده بودند طرح «سرویس آپارتمان» را دادند. یا قانون وضع کردند که به متقاضیان فعالیت در فضای مجازی مجوز بدهند درحالی‌که آژانس‌ها با کمترین و یا بدون درآمد باید کارمندانشان را حفظ کنند، مالیات و عوارض بپردازند و حمایت هم نشوند. این مدت به جای این‌که از تجربه بخش خصوصی استفاده کنند و به سرمایه‌گذاران این صنعت اعتماد داشته باشند، روی قوانین و دستورالعمل‌هایی کار کردند که به این صنعت و سرمایه‌گذاران آن لطمه بیشتری وارد می‌کند. ضرر این لطمه به مردم می‌رسد. آن‌ها برای این صنعت پدری نکردند و غمخوارش نبودند.

رفیعی افزود: دز این مدت که سفر در داخل کشور محدود نشده بود. مرز استان‌ها به روی مسافران بسته نشده بود. در همین دوران روزی یک پرواز به چابهار انجام می‌شد، سفرهایی انجام شد که مدیریت و کنترلی نداشت، هیچ برنامه و سیاست‌گذاری برای سفرهای داخلی نداشتیم. سفرهایی که انجام شد چرخ گردشگری را به گردش درنیاورد.

رییس هیات مدیره انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی با اشاره به وضعیت گردشگری در کشورهای همسایه، اظهار کرد: گردشگری در همه دنیا با رکود مواجه شده اما متوقف نشده است. چطور ترکیه، روسیه، جمهوری آذربایجان و ارمنستان با وجود کرونا توانستند سفرها را مدیریت کنند و درآمد هم داشته باشند؟ دولت ارمنستان اعلام کرده در نیمه اول سال ۲۰۱۹ حدود ۷۷۰ هزار توریست داشته و در مدت زمان مشابه سال ۲۰۲۰ با وجود کرونا، تعداد گردشگران خارجی آن به ۳۳۰ هزار نفر رسیده، با این حال اعلام ضرر و زیان کرده است. آن‌ها از سود ضرر کرده‌اند. تفاوت آن‌ها با ما این است که به گردشگری اهمیت می‌دهند و از آن حمایت می‌کنند. شش ماه از سال گذشته و ما هنوز نتوانسته‌ایم سرپا شویم و به جمعیت بیکاران این صنعت هر روز اضافه می‌شود. هنوز برای مدیریت بحران کرونا در گردشگری برنامه‌ای تهیه نشده است.

رفیعی گفت: شاید خیر ویروس کرونا در این باشد که شرایط را طوری پیش ببرد تا گردشگری را از نو بسازیم. باید به بعد از این فکر کنیم. بخش خصوصی باید روی زانوهای خودش دست بگذارد و بلند شود و برای بعد از ۲۰۲۱ برنامه‌ریزی کند.

علی‌اصغر مونسان، وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نیز چندی پیش در یک مصاحبه تلویزیونی، از این‌که گردشگری با وجود سهمی که در تولید ناخالص داخلی و اشتغال دارد، مورد حمایت قرار نمی‌گیرد، ابراز نارضایتی و گله کرده و گفته بود: «گردشگری تحت فشار است اما اگر این روند ادامه یابد تمام سرمایه‌گذاری‌ها نابود می‌شود و فعالان این حوزه ورشکست خواهند شد و قابلیت برگشت هم پیدا نمی‌کنند.»

منبع:ایسنا

مرتبط:

صنعت گردشگری امروز در یکی از سخت‌ترین شرایط قرار گرفته است