ایمنی در مسافرت

نکات بهداشتی در هنگام مسافرت

رعایت نکات بهداشتی در همه حال لازم است اما دلیل این که ما برای مسافرت کردن بر در نظر گرفتن بیشتر این نکات تاکید می‌کنیم مواردی مثل کم شدن مقاومت بدن در سفر به واسطه کم خوابی، راه طولانی و خسته کننده، کمی استراحت می‌باشد.

چه مسافرت راه دور بروید چه به مکانی نزدیک سفر بکنید در هر صورت سلامتی شما بسیار مهم است. اگر تندرستی شما خدشه‌دار شود سفر به شما خوش نخواهد گذشت. در اینجا به چند نکته اشاره می‌کنیم تا با رعایت آن‌ها سلامتی خود را حفظ کرده و سفر خوشی داشته باشید.

مسمومیت ها در سفر

مسمومیت های غذایی و دارویی از شایع ترین مسمومیت ها در مسافرت می باشند ولی رعایت برخی نکات بهداشتی در طول سفر می تواند از بروز بسیاری از مشکالت جلوگیری نماید:
۱ .از مصرف مواد و آشامیدنی های فاقد بسته بندی بهداشتی از قبیل آبمیوه، معجون، ساندویج، ساالد الویه و … همچنین فرآورده های لبنی محلی نامطمئن مثل پنیر، کره، کشک، خامه و … اجتناب کنید.
۲ .به هنگام خرید مواد بسته بندی شده به تاریخ تولید و انقضاء محصول، شماره پروانه ساخت و بهره برداری توجه نمایید.
۳ .از مصرف نوشیدنی های گرم در لیوان های یکبار مصرف و شفاف ) بی رنگ( خودداری کنید.
۴ .در صورت استفاده از غذاهای کنسرو شده پس از اطمینان از تاریخ مصرف آن و دارا بودن مجوز وزارت بهداشت، ابتدا آن را به مدت ۲۰ دقیقه جوشانده و سپس مصرف نمایید.
۵ .از خرید مواد غذایی از دوره گردها و اغذیه فروشی های غیربهداشتی خودداری نمایید.
۶ .در صورت امکان از غذاهای سبک ) حاضری( مانند نان، پنیر، گردو در طول سفر استفاده کنید.
۷ .از مصرف سبزی و میوه نشسته پرهیز نمایید.
۸ .مواد غذایی را در ظروف در بسته نگهداری نمایید.
۹ .سعی کنید از مواد غذایی فاسدنشدنی استفاده کنید.
۱۰ .توجه داشته باشید که عالئم زیر می تواند نشانه مسومیت باشد.
درد شکم، تهوع، استفراغ، اسهال، ضعف و بی حالی، استشمام بوی ماده سمی از دهان بیمار، خواب آلودگی، تنفس ضعیف و باالخره اغماء. نشانه های مشخص اسهال مسافرتی عبارتند از: بی حالی، تکرار دفع، نفخ شکم، تهوع و استفراغ

مسمومیت ها در سفر

ایمنی در مسافرت

به منظور پیشگیری از بروز مشکالت فنی و وقوع حوادث سوء احتمالی، قبل از عزیمت به سفر از وسیلۀ نقلیۀ خود بازدید و نسبت به رفع معایب آن اقدام نمایید.
بستن کمربند ایمنی حتی در مسیرهای کوتاه ضروری است.
هنگام رانندگی در شب، اگر احساس خستگی و خواب آلودگی می کنید از ادامۀ رانندگی منصرف شده و استراحت نمایید.
به دنبال تکان ها و حرکت های فراوان در سفر ممکن است حالت تهوع و استفراغ ناشی از تحریک سیستم حفظ تعادل گوش عارض شود. می توان با مشورت پزشک پیش از عزیمت به سفر و مصرف داروی مناسب، از عوارض احتمالی جلوگیری نمود.

ایمنی در مسافرت

توصيه هاي بهداشتي در مسافرت را بدانيد !

مسافرت، به علت استراحت کم، خستگي راه، تغيير شرایط آب و هوایي و تهيه آب و مواد غذایي از منابع گوناگون در شهرها و روستاهاي مختلف مسير سفر، کاهش مقاومت بدن را به همراه دارد و از طرفي مسافر بيش از سایر مواقع در معرض بيماریها قرار ميگيرد و عوامل خطرآفرین بيش از هميشه او را احاطه ميکنند. لذا رعایت ضوابط و نکات ایمني و بهداشتي ضرورت بيشتري ميیابد و با حساسيت مضاعف باید مورد توجه قرار گيرد. سفر خواه ناخواه تغييراتي را در الگوي غذایي ما به وجود مي آورد. از آنجایي که آب و غذا هميشه مي تواند منبع آلودگي باشد، انتخاب درست مواد غذایي در مسافرت و رعایت اصول بهداشتي در تهيه و مصرف غذا، به ما کمک مي کند از ابتال به مسموميت هاي غذایي و مشکالت ناشي از آلودگي هاي غذایي پيشگيري کرده و مسافرت سالم و خاطره انگيزي را تجربه کنيم.

بهداشت فردی :

۱ .شستشوي مرتب دست ها – شستشو با آب و صابون در ۰۱ مرحله طبق دستورالعمل
۲ .به همراه داشتن و استفاده از وسایل شخصي – ليوان، قاشق، بشقاب، حوله، وسایل اصالح، پتوي مسافرتي و….
۳ .استفاده از سجاده، مهر، تسبيح و چادر نماز شخصي در اماکن زیارتي
۴ .همراه داشتن مالفه تميز در مسافرت و در هتل
۵ .استفاده از دستمال هنگام عطسه و سرفه
۶ .استفاده از لباس کافي و مناسب فصل جهت جلوگيري از سرماخوردگي
۷ .استفاده از کاله لبه دار، کرم ضد آفتاب و عينک آفتابي در فصل تابستان و زمان هایي که مجبوریم مدت طوالني در معرض تابش شدید
نور خورشيد قرار بگيریم.
۸ .خودداري از مطالعه در وسيله نقليه در حال حرکت زیرا باعث خستگي چشم مي شود
۹ .شستشوي مرتب پاها و جوراب ها
۱۰. خودداري از استعمال دخانيات در اماکن عمومي
۱۱. خودداري از ریختن زباله در معابر، اماکن، نهرهاي آب، کنار جاده و خيابان.
۱۲. در صورت مشاهده حشرات مزاحم در هتل، به مسئولين مربوطه اطالع داده و از آنان بخواهيد تا اتاق شما را عوض کنند. سمپاشي اتاقها باید در زماني که اتاق ها خالي است و تحت نظارت کارشناسان بهداشتي انجام شود.

بهداشت فردی

توصيه هاي بهداشتی براي پيشگيری از بروز بيماریهای منتقله توسط آب:

۱ .آب را فقط از منابع مطمئن تهيه و یا از آبهاي بطري شده استفاده کنيد. از مصرف آبهاي سطحي و چشمهها و دریاچهها خودداري شود و در صورت ضرورت، جوشاندن آب به مدت ۵ دقيقه توصيه ميشود. به کودکان خود بياموزید که آب برخي از شيرهاي آب پارکها و معابر عمومي، ممکن است غير آشاميدني باشد.
۲ .مسافران باید از خرید یخهاي قالبي بدون پوشش در طول مسافرت خودداري کنند، چراکه منبع آبي توليد این یخها مشخص نيست و بنابراین یخ مصرفي را به صورت بسته بندي و از محل هاي بهداشتي و مطمئن خریداري کنيد.
۳ .از اضافه کردن یخ به آب به خصوص در جاهایي که از سالمت آب مطمئن نيستيد، بپرهيزید.
۴ .اگر با اتوبوس مسافرت ميکنيد و تشنه شدهاید راننده وظيفه دارد ليوان یکبار مصرف در اختيار شما قرار دهد، در غير این صورت باید از ليوان شخصيتان استفاده کنيد اما به هيچ وجه از ليوانهاي معمولي پالستيکي یا شيشهاي در اتوبوس استفاده نکنيد.
۵ .آب باقيمانده در بطري را پشت شيشه و در معرض تابش نور آفتاب نگهداري نکنيد.
۶ .از شستشوي لباس و ظروف غذا در آب نهرهاي عمومي خودداري نمایيد.
۷ .از مسواک کردن دندان ها با آب غيرآشاميدني پرهيز کنيد.

blank

بهداشت مواد غذایی :

۱ .هنگام خرید مواد غذایي به تاریخ استفاده و نحوه نگهداري آن که بر روي بر چسب بسته بندي غذا نوشته شده است دقت کنيد و از نگهداري و مصرف مواد غذایي اضافه آمده خودداري کنيد.
۲ .در طول سفر از غذاهاي ساده استفاده کنيد.
۳ .از فروشنده هاي خياباني و دوره گرد مواد غذایي نخرید.
۴ .هميشه دست هاي خود را قبل از صرف غذا با آب و صابون بشویيد.
۵ .غذا را به اندازه مصرف یک وعدهتان بپزید.
۶ .فقط غذاهایي را که کامالً پخته و داغ هستند، مصرف کنيد و از غذاهاي نيم پز اجتناب کنيد؛ به خصوص گوشت اگر در قطعات ضخيم به صورت کبابي یا سرخ شده پخته شود، ممکن است مرکز آن حرارت کافي نبيند و این خود خطر ابتال به بيماري هاي خطرناک را به همراه دارد. بارها دیده شده که روي )سطح( کباب به حالت سوخته درآمده اما درون آن همچنان نپخته مانده است. حتي گاهي اوقات در بعضي از رستورانهاي درون شهري هم، چنين اتفاقي رخ داده، یعني گوشت نزدیک استخوان خوب نپخته و خونآلود است، در چنين مواردي باید گوشت را مجددا روي آتش قرارداد تا به اصطالح مغز پخت شود. همچنين ماهي، زماني پخته است که گوشت آن بهصورت الیهالیه درآید. در مورد پخت مرغ آبپز، وقتي آب مرغ شفاف و گوشت مرغ سفيد شود مرغ پخته و آماده شده است.
۷ .الزم است افراد در رستورانها و هتلها از غذاهاي ساده استفاده کنند و غذاهایي را مصرف نکنند که احتمال پخت مجدد آنها وجود داشته باشد.
۸ .مصرف کباب کوبيده در رستورانها و هتلها توصيه نميشود چون براي پخت آنها از مواد افزودني زیادي استفاده ميشود. البته مسافران ميتوانند جوجه کباب مصرف کنند اما بهتر است مرغ نخورند. چون احتمال گرم کردن چندین باره مرغ وجود دارد.
۹ .در رستورانهاي بين راهي رعایت نکات بهداشتي حائز اهميت است. بهتر است در رستوران از مواد غذایي پخته نشده مثل ساالد و سبزي استفاده نکنيد و اگر ليوان یا ظروف یکبار مصرف دیگر در اختيارتان قرار گرفت پس از مصرف آنها را با فشار دست بشکنيد تا امکان استفاده مجددش براي سودجویان وجود نداشته باشد.
۱۰ به منظور حفظ سالمت غذا از بکار بردن ظروف یکبار مصرف جهت نوشيدني هاي داغ و غذاهاي گرم وچرب بطور جدي خودداري نمایيد.
۱۱. بهتر است در طول سفر از موادغذایي خام یا نيمپز استفاده نکنيد زیرا ممکن است آلوده به عوامل عفوني باشد. حرارت باال یکي از راههاي از بين بردن عوامل عفوني در مواد غذایي است.
۱۲. چنانچه مجبور به خوردن غذا در رستورانهاي بين راهي هستيد، درصورت امکان از رستورانهاي معتبر و مورد اطمينان و تایيد مرکز بهداشت استفاده کنيد، اگر چه در صورت استفاده از وسایل نقليه عمومي مثل اتوبوس، رانندگان، در محلهاي مورد نظر خود رستورانهاي خاص توقف ميکنند و استفاده از رستورانهاي بهتر، مقدور نيست، ولي براي ارزیابي سطح رعایت بهداشت در این گونه واحدها باید به وضعيت دستشویيها، لباس کارگران، نظافت ميزها، حضور مگسها و سایر حشرات، وسایل صرف غذا مانند چنگال، قاشق، ليوان، پارچ آب و غيره توجه کرد.

غذاهای چینی در شانگهای

۱۳. مصرف سبزي و ساالد در رستوران توصيه نمي شود، مگر اینکه از نوع بسته بندي داراي مجوزهاي بهداشتي باشد.
۱۴. در صورتي که قصد استفاده از غذاهاي کنسرو شده را دارید مراقب باشيد که قوطيها برآمده یا فرورفته نباشند و نشتي یا شکستگي نداشته باشند. قوطي کنسرو را پيش از بازکردن و مصرف، ۲۱ دقيقه بجوشانيد. از مصرف مواد غذایي سرخ کرده، سنگين و پرحجم هم خودداري کنيد.
۱۵. حتي االمکان ميوه هایي را که خودتان پوست گرفته اید، مصرف کنيد.
۱۶. سبزي خوردن و سبزي هاي ساالد را خودتان خریداري کنيد و بعد از اطمينان از شست وشو و ضدعفوني کردن، آنها را مصرف کنيد.سالم سازي سبزیجات طي ۴ مرحله: پاکسازي، انگل زدایي، گندزدایي، شستشوي نهایي
۱۷. حتي االمکان از غذاهاي آماده مثل ساندویچ، پيتزا، همبرگر، اسنک و … استفاده نکنيد، زیرا این غذاها معموالً سرخ شده اند و حاوي انواع سس هاي چرب نيز هستند. در تهيه این غذاها ممکن است روغن را تا چند بار گرم و سرد کنند یا از روغن هایي استفاده کنند که در معرض حرارت اکسيده و مضر مي شوند. به هر حال از سالمت این غذاها نمي توان مطمئن بود.
۱۸. براي دوباره گرم کردن غذا، باید مطمئن شوید همه قسمت هاي آن به خصوص وسط آن به طور کامل داغ شده است.
۱۹. براي نگهداري مواد غذایي هميشه غذاهاي پخته را از غذاهاي خام جدا نگه دارید، در غير این صورت آلودگي به راحتي از غذاهاي خام به پخته انتقال مي یابد.
۲۰. مواد غذایي پرخطر که احتمال ابتال به مسموميت هاي غذایي با آنها بيشتر است عبارتند از مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز، شير و ماهي. هميشه از سالمت این مواد و خوب پخته بودن آنها مطمئن شوید.
۲۱. از مصرف باقيمانده مواد غذایي پاستوریزه که پس از باز شدن درب ظرف، در خارج از یخچال نگهداري شده خودداري نمایيد.
۲۲. موز، سيب و پرتقال مناسبترین ميوهها در مسافرت محسوب ميشوند. حتي االمکان از مصرف ميوه هاي بدون پوست )مانند توت فرنگي( خودداري نموده و یا در صورت تمایل به مصرف، طبق دستورالعمل سالمسازي سبزیجات عمل کنيد.
۲۳ .ازمصرف تخمه شور به ویژه براي افراد مسن یا با سابقه ناراحتي هاي قلبي جداً خودداري کنيد. از مصرف آجيل هایي که داراي نشانه هاي کهنگي و آفت زدگي است خودداري کنيد.

مرتبط:

ورزش های مناسب سفر

برای چه سفرهایی به بیمه مسافرتی نیاز داریم؟

نکات کاربردی برای حفظ وسایل در سفر

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *