گردشگری

صعود ۴ پله‌ای کیفیت سفر و گردشگری ایران در سال ۲۰۱۹

در گزارش مجمع اقتصاد جهانی که ۱۴۰ کشور را بررسی و عوامل و رویه‌های توسعه پایدار سفر و گردشگری را اندازه‌گیری می‌کند، ایران در جدیدترین گزارش این مجمع توانسته است با چهار پله صعود نسبت به سال ۲۰۱۷، جایگاه ۸۹ را در میان این کشورها از آن خود کند.

بیش از یک دهه است که مجمع اقتصاد جهانی تحلیل‌های دقیقی از رقابت‌پذیری سفر و گردشگری را به صورت دوسالانه ارائه می‌دهد در گزارش  مجمع اقتصاد جهانی که ۱۴۰ کشور را بررسی و عوامل و رویه‌های توسعه پایدار سفر و گردشگری را اندازه‌گیری می‌کند،  ایران در جدیدترین گزارش این مجمع توانسته است با چهار پله صعود نسبت به سال ۲۰۱۷ جایگاه ۸۹ را در میان این کشورها از آن خود کند.

ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ۱۴۰ ﮐﺸﻮﺭ، ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ۴ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﯼ ﻣﺤﯿﻂ، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ، ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ۱۴ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺟﺰﺋﯽ‌ﺗﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‌ﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﻭ ﺭﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽﺁﯾﺪ.

در این گزارش امده است: ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ۸۹ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﺑﺎ ﺻﻌﻮﺩ ۴ ﭘﻠﻪﺍﯼ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ۱۴ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹، ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ۱۴۰ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺭﺗﺒﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯼ ICT، ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻭ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭﯼ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺻﻌﻮﺩ ۱۵، ٣١ ﻭ ٢١ ﭘﻠﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

در بخش دیگر این گزارش آورده شده است: ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯼ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷، ۴۲ ﭘﻠﻪ ﺗﻨﺰﻝ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ (ﺭﺗﺒﻪ ١٢١). ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺭ ﺳﻮﻡ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ( ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۵). ﺁﻟﻤﺎﻥ، ﮊﺍﭘﻦ، ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ، ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ، ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﻭ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺳﻮﻡ ﺗﺎ ﺩﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ.

همچنین در بخشی دیگر این گزارش آورده شده است:‌ﺭﺗﺒﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۱ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﯾﺎﻓﺘﻪ است؛ به طوری که ﺍﺯ ﺭﺗﺒﻪ ۱۱۴ﺍﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺭﺗﺒﻪ ۹۸ﺍﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۳، ﺭﺗﺒﻪ ۹۷ﺍﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۵ ﻭ ﺭﺗﺒﻪ ۹۳ﺍﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷  ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﭘﻠﻪ ﺻﻌﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ۸۹ﺍﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ (ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ۱۴۰ ﮐﺸﻮﺭ) ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖ‌ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۳,۵ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۳.۴۳ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ، ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺗﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﺗﻐﯿﯿﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.

در تصویر زیر می‌توانید عملکرد ایران در معیارهای شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری در سال ۲۰۱۹ را مشاهده کنید.

در گزارش مجمع اقتصاد جهانی که ۱۴۰ کشور را بررسی و عوامل و رویه‌های توسعه پایدار سفر و گردشگری را اندازه‌گیری می‌کند، ایران در جدیدترین گزارش این مجمع توانسته است با چهار پله صعود نسبت به سال ۲۰۱۷، جایگاه ۸۹ را در میان این کشورها از آن خود کند. بیش از یک دهه است که مجمع اقتصاد جهانی تحلیل‌های دقیقی از رقابت‌پذیری سفر و گردشگری را به صورت دوسالانه ارائه می‌دهد در گزارش مجمع اقتصاد جهانی که ۱۴۰ کشور را بررسی و عوامل و رویه‌های توسعه پایدار سفر و گردشگری را اندازه‌گیری می‌کند، ایران در جدیدترین گزارش این مجمع توانسته است با چهار پله صعود نسبت به سال ۲۰۱۷ جایگاه ۸۹ را در میان این کشورها از آن خود کند. ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺯ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﯾﮑﺒﺎﺭ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺟﻬﺎﻥ ﻭ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﻭ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺁﻥ ﺑﺎ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﺯ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺁﻣﺎﺭ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ۱۴۰ ﮐﺸﻮﺭ، ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ۴ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﯼ ﻣﺤﯿﻂ، ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ، ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ۱۴ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺟﺰﺋﯽ‌ﺗﺮ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ‌ﮔﯿﺮﯼ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﻭ ﺭﺗﺒﻪ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺩﺭ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﯽﺁﯾﺪ. در این گزارش امده است: ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﺑﺎ ﮐﺴﺐ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ۸۹ ﺍﻡ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﺑﺎ ﺻﻌﻮﺩ ۴ ﭘﻠﻪﺍﯼ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎ ﻭ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ۱۴ ﮔﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹، ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ۱۴۰ ﮐﺸﻮﺭ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺭﺗﺒﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯼ ICT، ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﻭ ﭘﺎﯾﺪﺍﺭﯼ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺻﻌﻮﺩ ۱۵، ٣١ ﻭ ٢١ ﭘﻠﻪ ﺍﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. در بخش دیگر این گزارش آورده شده است: ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﯼ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷، ۴۲ ﭘﻠﻪ ﺗﻨﺰﻝ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ (ﺭﺗﺒﻪ ١٢١). ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻣﺠﻤﻊ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ، ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺳﭙﺎﻧﯿﺎ ﻭ ﻓﺮﺍﻧﺴﻪ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﺭ ﺳﻮﻡ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖ ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ( ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۵). ﺁﻟﻤﺎﻥ، ﮊﺍﭘﻦ، ﺍﯾﺎﻻﺕ ﻣﺘﺤﺪﻩ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺍﻧﮕﻠﺴﺘﺎﻥ، ﺍﺳﺘﺮﺍﻟﯿﺎ، ﺍﯾﺘﺎﻟﯿﺎ، ﮐﺎﻧﺎﺩﺍ ﻭ ﺳﻮﺋﯿﺲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺳﻮﻡ ﺗﺎ ﺩﻫﻢ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ. همچنین در بخشی دیگر این گزارش آورده شده است:‌ﺭﺗﺒﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺍﺯ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۱ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﯾﺎﻓﺘﻪ است؛ به طوری که ﺍﺯ ﺭﺗﺒﻪ ۱۱۴ﺍﻡ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﺎﻝ ﺑﻪ ﺭﺗﺒﻪ ۹۸ﺍﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۳، ﺭﺗﺒﻪ ۹۷ﺍﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۵ ﻭ ﺭﺗﺒﻪ ۹۳ﺍﻡ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﺑﺎ ﭼﻬﺎﺭ ﭘﻠﻪ ﺻﻌﻮﺩ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﺩﺭ ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ۸۹ﺍﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ (ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ۱۴۰ ﮐﺸﻮﺭ) ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖ‌ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۳,۵ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﻣﻌﺎﺩﻝ ۳.۴۳ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ، ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺗﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ‌ﻫﺎﯼ ﻣﺬﮐﻮﺭ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﺗﻐﯿﯿﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. در تصویر زیر می‌توانید عملکرد ایران در معیارهای شاخص رقابت‌پذیری سفر و گردشگری در سال ۲۰۱۹ را مشاهده کنید. در بخش دیگر این گزارش آمد: ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ، ﺭﺗﺒﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ۵۷ﺍﻡ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ۱۰۰ﺍﻡ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﯼ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﯼ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻭ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ۸۳ﺍﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ۹۴ﺍﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ۱۴۰ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺳﺖ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ، ﺑﺮﺭﺳﯽ ۱۴ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺯﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ: ﺭﺗﺒﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ۱۴ﮔﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖ‌ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺩﺭ ٣ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ یافته ﺍﺳﺖ. در بخش دیگر گزارش آورده شده است: ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﻌﯿﺎﺭ «ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮﯼ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ» ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ، ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ، ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ «ﺳﻔﺮ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ» ﻭ «ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ» ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺗﺒﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ. گزارش همچنین می گوید: ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ «ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯼ ICT»، «ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ» ﻭ «ﭘﺎﯾﺪﺍﺭﯼ ﻣﺤﯿﻄﯽ» ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺻﻌﻮﺩ ۱۵ ﭘﻠﻪ‌ﺍﯼ، ۱۳ ﭘﻠﻪﺍﯼ ﻭ ۱۲ ﭘﻠﻪﺍﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﺣﺎﺩﺙ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﺭ، ﺳﻔﺮ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ، ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻫﻮﺍﯾﯽ، ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ‌ﺑﺨﺸﯽ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ. ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ۱۴ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﺑﺎ ﺗﻨﺰﻝ ۴۲ ﭘﻠﻪ‌ﺍﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﺑﻪ ﺭﺗﺒﻪ ۱۲۱ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﺑﻮﺩﻥ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﻭ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ۹ ﭘﻠﻪ‌ﺍﯼ ﻭ ۴ ﭘﻠﻪ‌ﺍﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ. در جدول زیر می‌توانید رتبه‌های رقابت‌پذیری سفر و گردشگری ایران را برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ با هم مقایسه کنید. این گزارش می گوید: ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﯼ ﻣﺤﯿﻂ (۴,۶ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ) ﻭ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺁﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ (۲.۶ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ) ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺰ ﺭﻗﺎﺑﺖ‌ﭘﺬﯾﺮﯼ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻭ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ (ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ۶.۷ ﻭ ۵.۴) ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ. ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﺑﻮﺩﻥ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ۲.۴ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ همچنین در بخشی از این گزرش آمده است: ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ، ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﺭﺗﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖ‌ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﺗﻐﯿﯿﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻗﻄﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﺗﻐﯿﯿﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ. ﺷﺎﯾﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ٣٣ﺍﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻗﻄﺮ ١٥ﺍﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖ‌ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖ‌ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ۲۰۱۹ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪﻭﻝ ۲ ﻧﺸﺎﻥ می‌ﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ۱۴ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹، ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ‌ﭘﺬﯾﺮﯼ ﻗﯿﻤﺖ‌ﻫﺎ، ﺳﻔﺮ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺑﺎﻻﺗﺮﯼ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ۱۱ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺩ. ﺷﺎﯾﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺳﻔﺮ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ۲,۸ ﻭ ﺟزو ﺍﻣﺘﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﯾﻌﻨﯽ ۲.۴ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻧﻤﺮﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳﺖ. در جدول زیر می‌توانید ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﻟﻔﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖ‌ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ را مشاهده کنید.

 

در بخش دیگر این گزارش آمد: ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ، ﺭﺗﺒﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ۵۷ﺍﻡ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﺩﺭ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ۱۰۰ﺍﻡ ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﯼ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﯼ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻭ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ۸۳ﺍﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ۹۴ﺍﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ۱۴۰ﮐﺸﻮﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺍﺳﺖ. ﻋﻼﻭﻩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ، ﺑﺮﺭﺳﯽ ۱۴ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺯﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﻧﯿﺰ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺯﯾﺮ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﺩﺍﺭﺩ: ﺭﺗﺒﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ۱۴ﮔﺎﻧﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖ‌ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺩﺭ ٣ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺑﻬﺒﻮﺩ یافته ﺍﺳﺖ.

در بخش دیگر گزارش آورده شده است: ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﻣﻌﯿﺎﺭ «ﺭﻗﺎﺑﺖﭘﺬﯾﺮﯼ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ» ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﻗﺒﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﺎﻥ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﻭﻝ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺍﯾﻦ ﺭﺗﺒﻪ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻠﯿﻂ ﻫﻮﺍﭘﯿﻤﺎ، ﻣﺎﻟﯿﺎﺕ، ﻗﯿﻤﺖ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﻗﺪﺭﺕ ﺧﺮﯾﺪ ﺑﺎﻻ ﺩﺭ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ «ﺳﻔﺮ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ» ﻭ «ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ» ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺭﺗﺒﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩﺍﻧﺪ.

گزارش همچنین می گوید: ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ «ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎﯼ ICT»، «ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ» ﻭ «ﭘﺎﯾﺪﺍﺭﯼ ﻣﺤﯿﻄﯽ» ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﺻﻌﻮﺩ ۱۵ ﭘﻠﻪ‌ﺍﯼ، ۱۳ ﭘﻠﻪﺍﯼ ﻭ ۱۲ ﭘﻠﻪﺍﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﺣﺎﺩﺙ ﺷﺪﻩ ﻭ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ، ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ ﻭ ﺑﺎﺯﺍﺭ ﮐﺎﺭ، ﺳﻔﺮ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻭ ﺳﻼﻣﺖ، ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖ‌ﻫﺎﯼ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻫﻮﺍﯾﯽ، ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ‌ﺑﺨﺸﯽ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺑﻬﺒﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ. ﺑﺪﺗﺮﯾﻦ ﺭﺗﺒﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﯿﻦ ۱۴ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺴﺐ ﻭ ﮐﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﺑﺎ ﺗﻨﺰﻝ ۴۲ ﭘﻠﻪ‌ﺍﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﺑﻪ ﺭﺗﺒﻪ ۱۲۱ ﺭﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﺑﻮﺩﻥ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﺯﯾﺮﺳﺎﺧﺖ‌ﻫﺎﯼ ﻫﻮﺍﯾﯽ ﻭ ﺯﻣﯿﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺎ ﮐﺎﻫﺶ ۹ ﭘﻠﻪ‌ﺍﯼ ﻭ ۴ ﭘﻠﻪ‌ﺍﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﻣﻮﺍﺟﻪ ﺷﺪﻩ‌ﺍﻧﺪ.

در جدول زیر می‌توانید رتبه‌های رقابت‌پذیری سفر و گردشگری ایران را برای سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۱۹ با هم مقایسه کنید.

blank

 

این گزارش می گوید: ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻮﻟﻔﻪﻫﺎﯼ ﺍﺻﻠﯽ ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﺳﺎﺯﯼ ﻣﺤﯿﻂ (۴,۶ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ)  ﻭ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺁﻥ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻭ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ (۲.۶ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ) ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺷﺎﺧﺺ ﻧﯿﺰ ﺭﻗﺎﺑﺖ‌ﭘﺬﯾﺮﯼ ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﻭ ﺍﯾﻤﻨﯽ ﻭ ﺍﻣﻨﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ (ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ۶.۷ ﻭ ۵.۴) ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎ ﺩﺍﺷﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ. ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﻧﯿﺰ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺑﺎﺯﺑﻮﺩﻥ ﺑﯿﻦ‌ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺑﺎ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ۲.۴ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ.

ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ

همچنین در بخشی از این گزرش آمده است: ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ، ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ ﺭﺗﺒﻪ ﻫﺸﺘﻢ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖ‌ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﺗﻐﯿﯿﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺟﺎﯾﮕﺎﻩ ﺍﻭﻝ ﻭ ﺩﻭﻡ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺩﻭ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﻗﻄﺮ ﺑﻮﺩﻩ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۷ ﺗﻐﯿﯿﺮﯼ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ‌ﺍﻧﺪ. ﺷﺎﯾﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺍﻣﺎﺭﺍﺕ ٣٣ﺍﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﻭ ﻗﻄﺮ ١٥ﺍﻣﯿﻦ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖ‌ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺟﻬﺎﻥ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﯿﺎﺭﻫﺎﯼ ﺯﯾﺮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖ‌ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ۲۰۱۹ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺟﺪﻭﻝ ۲ ﻧﺸﺎﻥ می‌ﺪﻫﺪ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﯿﺎﻥ ۱۴ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹، ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺯﻣﯿﻨﻪ ﺭﻗﺎﺑﺖ‌ﭘﺬﯾﺮﯼ ﻗﯿﻤﺖ‌ﻫﺎ، ﺳﻔﺮ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺑﺎﻻﺗﺮﯼ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ۱۱ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﮐﻤﺘﺮﯼ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺩﺍﺭﺩ. ﺷﺎﯾﺎﻥ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺩﺭ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﺳﻔﺮ ﺗﺠﺎﺭﯼ ﻭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﮐﻪ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ۲,۸ ﻭ ﺟزو ﺍﻣﺘﯿﺎﺯﻫﺎﯼ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻣﻌﯿﺎﺭ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﮐﻪ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﯾﻌﻨﯽ ۲.۴ ﺭﺍ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻭﺭﺩﻩ ﻧﻤﺮﻩ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺳﺖ.

در جدول زیر می‌توانید ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﻣﺘﯿﺎﺯ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎﯼ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎﻭﺭﻣﯿﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﻟﻔﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺷﺎﺧﺺ ﺭﻗﺎﺑﺖ‌ﭘﺬﯾﺮﯼ ﺳﻔﺮ ﻭ ﮔﺮﺩﺷﮕﺮﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲۰۱۹ را مشاهده کنید.

blank

منبع:ایرنا

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *